foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
dyrektora ZSR w Sokółce
Nr 22/2013
z dnia 30 września 2013r

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych
w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

I.  Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń, rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł

4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

II Świadectwa szkolne - duplikaty

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

 rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

 roku ukończenia szkoły / klasy.

2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości26 zł

3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

4. Termin wydawania duplikatu do 14 dni jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w budynku ZSR w Sokółce.

III Opłaty

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się:

a) w kasie szkoły,

b) na konto bankowe:

 nazwa odbiorcy:

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

ul. Polna 1

16-100 Sokółka

 numer konta:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

03 8093 0000 0013 9058 2000 0040

 w tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

 

 

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Anna Dorota Cilulko