Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce

Zapraszamy wszystkich chętnych do szkoły!
 Nasza komisja rekrutacyjna odpowie na każde pytanie, pomoże uzupełnić i wydrukować wniosek. Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja sala 204

Sekretariat

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE

na rok szkolny 2024/2025 opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (Dz.U.2022.2431) oraz Zarządzenia nr 6/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 w  sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa w następujących terminach ustalonych przez MEiN dokumenty do wybranych przez siebie szkół:

– składanie wniosków:               

od 13 maja do 18 czerwca 2024 do godz.1500

   – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca  do 9  lipca 2024 do godz.1500

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły:

do 15  lipca 2024r

     – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   

16 lipca 2024

     – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie:

od 13 maja 2024r do  17 lipca 2024

   – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:                                  

   do 19 lipca 2024 do godz.1500

    – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc            

22 lipca 2024 o godz.1000

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.zsrsokolka.pl
 2. W przypadku gdy Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą pierwszego wyboru kandydat drukuje wypełniony formularz i składa wniosek wraz z kompletem dokumentów do wybranej przez siebie szkoły:

  – wniosek o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem typu szkoły, zawodu – w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,

  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

   – zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

  – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowanie będzie wydawane od 13 maja 2024 od godz.1000 do 17 lipca 2024r  do godz.1500)

  – dwie fotografie

 

 1. W złożonym wniosku kandydat może określić inny zawód w wybranej szkole, w której chciałby się kształcić w przypadku przyjęty w przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły w zawodzie wybranym w pierwszym etapie rekrutacji.
 1. Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu pierwszego terminu rekrutacji wyznaczonego przez MEiN, jeżeli szkoła po upływie tego terminu dysponuje wolnymi miejscami o okres czasu wyznaczony przez MEiN.
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły muszą oni potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o szczegółowych wynikach  egzaminu ósmoklasisty zgodnie z terminarzem przedstawionym w punkcie 1.
 1. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji szkoła prowadzi dalej nabór aż do pełnego zamknięcia listy kandydatów.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez szkolną komisję rekrutacyjną do obliczenia liczby punktów  osiągniętej  przez kandydatów stosuje się następujące zasady :
 • przy obliczaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy ubieganiu się do wszystkich typów szkół w zespole bierze się pod uwagę następujące przedmioty nauczania:
 • język polski
 • matematyka
 • dwa następujące przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację: język obcy nowożytny, informatyka.
 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to:
 • za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 pkt.

w tym:

 • za oceny z języka polskiego, matematyki i 2 wybranych przedmiotów   –   72 pkt.
 • za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej     –    18 pkt.
 • za świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem    –     7 pkt.
 • za aktywność społeczną                              –     3 pkt.

 za wyniki egzaminu ósmoklasisty      –       100 pkt.

 (wyniki egzaminu ósmoklasisty są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1/ języka polskiego; 2/ matematyki;  mnoży się przez 0,35 3/ języka obcego nowożytnego – są mnożone przez przelicznik 0,3 ). Maksymalna liczba punktów z 3 wyników procentowych wynosi 100.

 • szczegółowa punktacja  ocen uzyskanych  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację jest następująca:
 • ocena celująca –  18 pkt.
 • ocena bardzo dobra –  17 pkt.
 • ocena dobra –  14 pkt.
 • ocena dostateczna –    8 pkt.
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.
 • szczegółowa punktacja za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum jest następująca:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

6) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

  7)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym   przez  kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4.  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  8) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.

c)dwóch lub więcej  tytułów  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nie- objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.

 1. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 2. e) tytułu laureata turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.
 3. f) tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt.

9) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5 – 8, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  11) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w    tym na rzecz    środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa wart.20f ust.2 pkt4 lit.b, art.20h ust.6  pkt5 lit.b, art.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 

12) Wskazane osiągnięcia uczniów punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich wpisem na   świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym przenoszona jest z zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
 1. 11. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.
 1. W sytuacji gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jaką dysponuje szkoła dyrektor może przyjąć wszystkich kandydatów bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jeśli spełniają  warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 1. U kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, a zwolnionych ze zdawania egzaminu ósmoklasisty na podstawie odrębnych przepisów, ustala się łączną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczając liczbę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg. zasad określonych Rozporządzeniu MEN z dnia 18 listopada 2022 § 8.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna po ustaleniu wyników kwalifikacji ustala minimalną liczbę punktów, której uzyskanie umożliwia przyjęcie kandydata do danego typu szkoły.
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wybiera się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, nie kolidującymi z zaświadczeniem lekarskim z pkt.3
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci),
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

 

DSC_0455

Adres