^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

 

logo bipBiuletyn informacji publicznej

Zespól Szkół Rolniczych im.mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
ul. Polna 
1
16-100 Sokółka
Regon 000646794
NIP 545-147-99-35
www.zsrsokolka.pl

Zespół Szkół Rolniczych im.mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce istnieje od 1968r.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organ prowadzący:
 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 
Organy szkoły:
 
 • Dyrektor »
 • Wicedyrektor »
 • Rada Pedagogiczna »
 • Rada Rodziców »
 • Samorząd Uczniowski »
Organizacje, koła i kluby uczniowskie:
 
 • LUKS „Sprint"
 • Koło teatralno-recytatorskie
 • Koło Wolontariatu
 • SK PCK
Majątek i działalność :
 
 • Posesja wraz z budynkami  przy ul.Polnej 1
 • posesja  wraz z budynkami przy ul. Torowej 12
 • 25 hektary użytków rolnych
 • nowoczesna baza maszynowa
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • programy komputerowe
 • pozostałe środki trwałe (majątek rzeczowy)
 • zbiory biblioteczne
Statuty, regulaminy, instrukcje, ewidencje, rejestry, wykazy
 
 • Statuty
 • Regulaminy
 • Instrukcje
 • Ewidencje
 • Księgi
 • Rejestry
 • Wykazy
Programy i plany:
 

1. Szkolny Program Profilaktyczny-Wychowawczy

2. Program rozwoju ZSR w Sokółce opracowany na lata 2017-2021

3. Roczny program rozwoju szkoły

4. Roczny program doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Plan WDN

6. Plan inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego

7.Plany pracy szkolnej służby zdrowia

8.Plan pracy biblioteki szkolnej

9. Plan pracy pedagoga szkolnego

10. Plan pracy ZPO i ZPZ

11. Plany pracy organizacji, kół zainteresowań , klubów

 
 

Miejsca udostępnienia regulaminów i instrukcji:
1. Sekretariat szkoły

2.Pokój nauczycielski
3.Gabloty informacyjne
4.Pomieszczenia dydaktyczne

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

KONTROLE

 

1

13.03.2006

 

PSSE w Sokółce

 

Ocena realizacji programu Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej

2

13.03.2006

 

PSSE w Sokółce

 

Kontrola kompleksowa placówki

3

24.04.2006

PSSE w Sokółce

 

Ocena realizacji programu „Różowa wstążeczka”
"Przegląd i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły"

4

14.02.2007

Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kompleksowa kontrola

5

21 - 29.05.2007

Wizytacja z Kuratorium Oświaty

Kompleksowa wizytacja szkoły - zakończona 12.06.2007

6

14.06.2007

PSSE w Sokółce

Ocena realizacji programu "Profilaktyka nowotworowa"

7

17.12.2007

PSSE w Sokółce

"Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych"

8

marzec 2008

RIO w Białymstoku

kontrola w zakresie gospodarki finansowej

9

marzec 2008

PSSE w Sokółce

ocena realizacji działań z profilaktyki HIV i AIDS, ocena realizacji programu profilaktycznego chorób nowotworowych "Różowa wstążeczka", kontrola kompleksowa,

10

maj 2008

Powiat Sokólski - Starostwo Powiatowe w Sokółce

otwarcie audytu wewnętrznego. Zakończenie odstąpieniem od wykonania zadania audytowego

11

16.05.2008-13.06.2008

ZUS oddział w Białymstoku

kontrola

12

grudzień 2008

PSSE w Sokółce

Profilaktyka pierwotnych wad cewy nerwowej

13

marzec 2009

PSSE w Sokółce

Profilaktyka HIV i AIDS

14

marzec 2009

PSSE w Sokółce

Kontrola kompleksowa placówki

15

maj  2009

PSSE w Sokółce

Kontrola warunków utrzymania higieny osobistej w szkole

16

maj 2009

Kuratorium Oświaty

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

17

maj 2009

Kuratorium Oświaty

Kontrola zgodności

18

21.08.09

PSSE w Sokółce

Zebranie informacji n|t przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Pani Jolanta Mazurczyk

19

21.09 – 2.10.2009

Starostwo Powiatowe

„Przestrzegania procedur celowości zasięgania zobowiązań finansowych: dokonywania wydatków w roku 2008.

20

3.11.2009

Starostwo Powiatowe

1. Zgodność przydziału godzin dydaktycznych z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły.

2. Realizacja zajęć o których mówi art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela

21

18.11.2009

PSSE w Sokółce

„Kontrola sanitarna w zakresie oceny warunków do utrzymania higieny osobistej ucznia”

22

26.11.2011

WSSE Białystok

Kontrola problemowa

23

13.12.2010

PSSE Sokółka

Wizytacja dotycząca programu 
HIV/AIDS

24

08-17.12.2010

Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Kontrola finansowa

25

25.03.2011

Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

-organizacja nauczania indywidualnego
- wykorzystanie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy KN

 

26

17.05.2011

PSEE w Sokółce Ocena realizacji programu Wad Cewy Nerwowej

27

27.04 - 27.05.2011

Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Sokółce

 

28

13.01.2012

PPIS w Sokółce

Ocena realizacji Programu Profilaktyki HIV/AIDS

29 28.02.2012 Starostwo Powiatowe w Sokółce Udzielanie nauczycielom w roku 2011/2012 urlopu dla poratowania zdrowia
30 19.03.2012 KPSP w Sokółce Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej
31 27.03.2012 PPIS w Sokółce Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"
32 14.06.2012 PPIS w Sokółce Ocena realizacji programu 'Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej"
33 20.06.2012 KO w Białymstoku Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technikum - technik ekonomista
34 12.11.2012 PPIS w Białymstoku Zgodność stanu faktycznego placówki z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
35 15.11-14.12.2012 Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce Kontrola finansowa
36 1.08-14.08 IWSPS Rekontrola
37 15.03.2013 Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku - zgodność zajęć edukacyjnych z informatyki i ramowymi planami nauczania
38 22.03.2013 Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego Kontrola realizacji projektu "Lepszy start naszą szansą"
39 06.06.2013 PSSE w Sokółce Ocena realizacji programu "Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej"
40 24.10.2013 ZUS oddziału w Białymstoku -kontrola ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy
41 27-29.11.2013 PIP w Białymstoku -kontrola warunków pracy
42 14.02.2014 WSSE w Białymstoku -kontrola sanitarna z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży
43 16.06.2014 PSSE w Sokółce "ARS, czyli jak dbać o miłość
44 08-14.08.2014  Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce Kontrola finansowa
45 15.12.2014  PSSE Ocena realizacji programu Pierwotnej Profilaktyki wad Cewy Nerwowej
46 30.12.2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Weryfikascja zgodności danych w SIO. Kształcenie praktyczne
47 26.01.2015 Starostwo Powiatowe Kontrola finansowa
48 22.04.2015 PSSE Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"
49 25.10.2016  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony                   przeciwpożarowej
50 18.11.2016 HDM WSSE w Białystoku Kontrola stanu sanitarnego szkoły
51 18.11.2016 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ewakuacja zewnętrzna problemowa w terminie 18.11.2016r. – 02.12.2016r
52 19.12.2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Kontrola w zakresie szkoleń
53 20.02.2017 Kuratorium Oświaty  w Białymstoku. Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji                                    i funkcjonowania biblioteki szkolnej
54 05.04.2017 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sokółce Kontrola dotycząca oceny realizacji programu „Powiedz Nie trądzikowi„
55 07.12.2017r. Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

„Wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin”.

56 13.12.2017r. Starszy asystent PSSE w Sokółce

Realizacja programu profilaktyki HIV/AIDS).

57 20 – 22.02.2018r Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektor Pracy

Legalność zatrudnienia, przestrzeganie prawa pracy oraz wybranych zagadnień dotyczących przepisów i zasad bhp”.

58 22.01 – 23.02.2018r Wydziału Finansowego Starostwa Powiatu Sokólskiego Wydatkowanie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń
59 16.05.2018r Starszy asystent PSSE w Sokółce Realizacja programu pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej
60 07.05 – 05.06.2018r Audytor, Starostwo Powiatowe w Sokółce Realizacja projektu UE
61 25.06.2018r Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

kontrola planowa „Prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”.

62 15.11.2018r WSSE Białystok Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego obiektu -
63 13.12.2018r WJORiN w Białymstoku Kontrola z zaresu ocghrony roślin
64 18.02.2019r Inspektor St. Powiatowego w Sokółce Kontrola księgowa
65 21.03.2019r WKPSO/ZUS Białystok Kontrola okresowa ZUS
66.  4.06.2019r. st.aststent PSSe w Sokółce Kontrola realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"

przyjmowanie i załatwianie spraw:

1. Miejsce przyjmowania interesantów:
 • Sekretariat
 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora
 • Pokój nauczycielski

 2. Wykaz godzin przyjmowania  interesantów:

dyrektor szkoły: mgr inż Anna Dorota Cilulko poniedziałek – piątek  w godz:     10.35 –11:00

wicedyrektor : mgr inż Marek Andrzejewski  poniedziałek –  piątek  w godz: 8:00-10.00

wicedyrektor : mgr Barbara Czechowicz poniedziałek –  piątek  w godz: 8:00-10.00

Sekretarz szkoły Marta Jurgiel                 poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.