foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2    projekt         plakat        

             klikTechnik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Już pod koniec stycznia rusza pierwszy konkurs na tzw. Bony na szkolenia w ramach zintegrowanego projektu pn. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia językowe, komputerowe, przedmaturalne, studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy zawodowe. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe o różnym statusie zawodowym na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze subregionu białostockiego tj. miasta Białystok, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego.

Bony na szkolenia są idealną alternatywą dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, lecz nie dysponują wolnymi środkami finansowymi na opłacenie całości szkolenia. Na ten cel mogą otrzymać od 9.000,00 do 15.000,00 złotych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Operatora Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych: www.fir.org.pl

W dniu 29 grudnia 2020 r., dostarczone zostały do ZSR w Sokółce nowoczesne maszyny uprawowe, które zostały zakupione w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt jest realizowany przez Powiat Sokólski, czyli organ prowadzący szkołę.

Nowoczesne maszyny, które będą służyły do uprawy szkolnych pól oraz do praktycznej nauki w zawodzie Technik rolnik, to: agregat ścierniskowy HORSCH Terrano 3FX oraz zestaw do siewu bezpośredniego HORSCH Pronto 3DC.

Skutkiem zastosowania uprawy bezpłużnej jest brak odwrócenia wierzchniej warstwy gleby, a także zachowanie części resztek pożniwnych na powierzchni ziemi, które tworzą mulcz, chroniąc glebę, ograniczając parowanie wody i aktywizując mikroorganizmy oraz dżdżownice. Do zalet uprawy bezpłużnej należą: mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty utrzymania maszyn, oszczędność czasu i nakładu pracy, zredukowanie erozji gleby, zwiększenie retencji wody, zmniejszenie nadmiernego wymywania wgłębnego nawozów i pestycydów, obniżenie emisji dwutlenku węgla i spalin.

Egzaminy zawodowe

Zrzut ekranu 126