Zespół szkół rolniczych

Plan pracy samorządu
uczniowskiego

Skład samorządu:

Gabriela Nowik (kl. IV TŻE)- przewodniczący

Antoni Piskurewicz (kl. III TE)- z-ca przewodniczącego

Maja Parchanowicz (kl. II THA)- skarbnik

 

 

Opiekunowie: Anna Malczyk, Beata Raczkowska, Beata Olszewska-Białobłocka

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów;

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;

Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2023/2024

Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

Dbanie o dobre imię i honor szkoły .

Adres