^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Uczennice ZSR w Sokółce bezkonkurencyjne- wygrały wojewódzki konkurs „Gotuj z klasą”

Wczoraj tj. 5 marca 2018 roku odbył się finał wojewódzkiego konkursu kulinarnego „Gotuj z klasą”.

Dwanaście zespołów ze szkół rolniczych o profilu gastronomicznym stanęło w szranki kulinarne. Konkurs polegał na przygotowaniu trzech potraw, które wywodzą się z dziedzictwa kulinarnego regionu, przepisów rodzinnych i lokalnych, a przede wszystkim bazują na  tradycyjnych produktach podlaskich.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice Angelika Gut oraz Natalia Kozłowska, które okazały się bezkonkurencyjne.

Dziewczyny zajęły I miejsce !!!!

Nagroda główna to staż w restauracji Karola Okrasy „Platter by Okrasa” w Hotelu InterContinental w Warszawie oraz nagrody rzeczowe ufundowane m.in.: przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Przewodniczącym jury był Karol Okrasa, jeden z najlepszych szefów kuchni w Polsce. W obradach jury uczestniczyli również m.in.: Stefan Krajewski, Arleta Żynel, Andrzej Lechowski, Renata Reda oraz Magdalena Gendźwiłł.

Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Podlaskiego przy współudziale Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. Za przygotowanie do konkursu serdecznie dziękujemy pani Sylwii Czaban oraz wsparcia nauczycielom przedmiotów gastronomicznych:  pani Dorocie Gudalewskiej, panu Andrzejowi Szeremecie oraz innym zaangażowanym (fot. T. Otoka).

        Szanowni Państwo

                                                                       Dyrektorzy Szkół powiatu sokólskiego

Organizatorzy III Powiatowego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez różne formy aktywności artystycznej.

Prosimy dyrektorów Szkół, nauczycieli, i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w środowisku swojej szkoły i wyłonienia jej reprezentantów, którzy wezmą nim udział.

Festiwal odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00-12.00 w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ulicy Polnej 1.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

regulamin

zgłoszenie

 

Serduszka, kwiatuszki, gwiazdeczki....

Dziś tj. 28 lutego 2018 naszą Szkołę odwiedziły „Maczki” – grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 5 w Sokółce (pod opieką pań: Małgorzaty Dębko, Barbary Chmielewskiej oraz Anety Tur).

Dzieci, przy pomocy starszych kolegów z klasy hotelarskiej samodzielnie wyrabiały, wałkowały, wycinały i ozdabiały ciasteczka- powstały piękne serduszka, kwiatuszki i gwiazdeczki .....

A potem???

A potem dzieci przeszły do pracowni hotelarskiej, gdzie za pomocą wstążeczek, bibułek, tiuli i innych kolorowych akcesoriów przedszkolaki przepięknie zapakowały swoje wypieki.

Kto dostał piękny prezencik??? Prawda, że śliczne  J

Spotkanie przygotowały: Dorota Gudalewska, Renata Sudorowska oraz uczniowie klasy III Technik hotelarstwa (fot. T. Otoka)

Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

W związku z przyjęciem przez Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 21 lutego 2018 r. uchwały Nr 459/2018 zmieniającej  uchwałę Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia
19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Powiat Sokólski informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. ogłasza dodatkowy naboru kandydatów na kursy specjalistyczne.

W dodatkowym naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmianie uległy m.in. kryteria naboru dla ww. formy wsparcia.

Powiat Sokólski informuje jednocześnie, że dokumenty rekrutacyjne złożone przez uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w kursach specjalistycznych w terminie
I naboru tj. do dnia 16 lutego 2018 r. będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną
w oparciu o nowe kryteria. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ponownego składania dokumentacji rekrutacyjnej na ww. formę wsparcia. 

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.
  • kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2016/2017 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
  • ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

Termin składania dokumentów w naborze dodatkowym upływa w dniu 12 marca 2018 r.

Treść uchwały zmieniającej oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

http://sokolka-powiat.pl/2018/03/01/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.