^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

Mistrzostwa w parzeniu kawy

W dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w Kawiarni „Stara Szkoła” odbyły się 
III Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sokólskiej Baristów dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych. W skład Komisji sędziowskiej wchodzili: pani dyrektor Anna Dorota Cilulko, pan Łukasz Dutkowski, pan Jan Dutkowski. Jury oceniało przygotowane przez uczestników napoje – 2 espresso, 2 cappuccino oraz 2 dowolne napoje kawowe. Na sporządzenie „naparu” osoby biorące udział w konkursie miały ok. 15 minut. Uczniowie z pełnym profesjonalizmem wykonywali zadanie.

Podium zajęli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce w następującej kolejności:

I miejsce – Anna Harasim i Potr Hrynko kl. III A TŻ

III miejsce – Aleksandra Parchanowicz kl. III B TŻ

Uczniowie kształcą się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Składamy gratulacje oraz serdeczne podziękowania uczestnikom Mistrzostw.

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

                                                                                 

Małgorzata Modzelewska

Małgorzata Klocek

"Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu pn. ,,Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki" i potrzebą spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ww. przepisów w załączeniu przesyłam treść klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna dotyczy wszystkich osób, które przystąpiły do projektu lub wzięły udział w realizacji projektu pn. ,,Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki".".

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zmianie ulegną zapisy Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych zawartego pomiędzy IZ i Powiatem Sokólskim, a co za tym idzie zgodnie z treścią par. 2 ust. 8 ww. Porozumienia "IZ RPOWP zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, zarówno osób uczestniczących w realizacji projektu, jak i uczestników projektu, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO zawartych we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do Porozumienia.".

Powyższe zapisy nakładają na Powiat Sokólski obowiązek odebrania odpowiednich oświadczeń (wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu w załączeniu) zarówno od osób uczestniczących w realizacji projektu, jak i uczestników projektu (należy przez to rozumieć od wszystkich uczniów którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne we wszystkich naborach oraz nauczycieli prowadzących zajęcia jak również osób realizujących projekt).

KLAUZULA INFORMACYJNA

WZÓR OŚWIADCZENIA

WARSZTATY TERENOWE Z GEOGRAFII

Dnia 6 czerwca 2018 r. kl. II TE realizująca program rozszerzony z geografii uczestniczyła w warsztatach terenowych. Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży               z odkrywką geologiczną, oraz profilem glebowym. Trasa warsztatów biegła przez kopalnie żwiru Drahle III i Zadworzany, Międzyrzecze, Kopną Górę, Łaźnie i Poczopek. Zajęcia terenowe rozpoczęliśmy od wędrówki po największej w powiecie sokólskim kopalni kruszyw Drahle III. Na ternie Kopalni Zadworzany można było zaobserwować na czym polega rekultywacja naturalna. Międzyrzecze to  miejsce gdzie pozyskuje się energię odnawialną. Kopna Góra to Arboretum – miejsce dydaktyczne i rekreacyjne. To także przykład infrastruktury turystycznej.  W Łaźniach młodzież mogła zaobserwować działalność rzeki  Sokołdy w biegu środkowym.  Natomiast w Poczopku  w Parku Megalitów młodzież mogła utrwalić wiedzę dotyczącą skał, dzięki zgromadzonym tam głazom narzutom.

Danuta Lewczuk

Marta Rudź

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.