foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

NABÓR KANDYDATÓW do ZSR w Sokółce

               

 Technik rolnik

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik hotelarstwa

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

Technik ekonomista

ZSR w Sokółce

Czytaj więcej

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. mjr HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO-HUBALA
W SOKÓŁCE

Statut Szkoły - opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

Rozdział I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE.

§ 1

1.   Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce.

2.   Siedziba szkoły: ul. Polna 1, 16-100 Sokółka

3. Szkoła dysponuje bazą dydaktyczno-gospodarczą położoną na ul. Torowej 12, 16-100   Sokółka.

§ 2

1.   W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce

wchodzą:

1)  szkoły ponadgimnazjalne:

a) Technikum Nr 2 w Sokółce na podbudowie gimnazjum o 4-letnim cyklu kształcenia kształcące w zawodach:

- technik rolnik,

- technik hotelarstwa,

- technik ekonomista,

-  technik organizacji usług gastronomicznych,

-  technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik architektury krajobrazu,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Sokółce na podbudowie gimnazjum o 3-letnim cyklu kształcenia kształcąca w zawodach:

- rolnik

- ogrodnik

c) III Liceum Profilowane w Sokółce na podbudowie programowej gimnazjum o 3-letnim cyklu kształcenia o profilu : kształtowanie środowiska,

d) Technikum dla Dorosłych w Sokółce na podbudowie programowej gimnazjum o 4-letnim cyklu kształcenia słuchaczy, zawód: technik rolnik.

2) Szkoła Policealna Nr.3 dla Dorosłych dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku kształcąca w systemie stacjonarnym lub zaocznym w zawodzie : technik agrobiznesu.

3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 w Sokółce na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o 3-letnim cyklu kształcenia, zawód: technik rolnik.

 1. W III Liceum Profilowanym w Sokółce kształcenie prowadzone jest do końca roku szkolnego 2012/2013.

§ 3

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole” należy przez to rozumieć wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sokółce, o których mowa w § 2 ust. 1,
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole ponadgimnazjalnej” należy przez to rozumieć      szkoły, o których mowa  w § 2  ust. 1 pkt 1.

3.    Ilekroć w statucie jest mowa o „ szkole dla dorosłych” należy przez to rozumieć szkoły , o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 lit.d, pkt 2 i 3.

§ 4

Organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych im.mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce jest Powiat Sokólski.

§ 5

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

§ 6

1. Ustalona nazwa szkoły jako: Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy szkoły, bądź dodatkowo nazwa szczegółowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.

Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 7

Do podstawowych celów i zadań szkoły, wynikających z przepisów prawa oraz uwzględniających szkolny program wychowawczy  i szkolny program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska należą:

 1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,
 4. realizacja programów nauczania zawierających podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie lub profilu,
 5. realizacja ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 6. umożliwienie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
 7. kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 8. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 9. rozwijanie osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, moralnym, duchowym, estetycznym, zdrowotnym i społecznym,
 10. podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 11. wdrażanie  poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu,
 12. przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie zgodnie z zasadami tolerancji dla przekonań innych ludzi oraz z zasadami współdziałania i współtworzenia,
 13. krzewienie idei wspólnoty europejskiej wolnej od uprzedzeń, otwartej na nowe prądy w gospodarce, kulturze i nauce,
 14. rozwijanie zainteresowań zawodowych, zachęcanie do dalszego kształcenia i   doskonalenia się,
 15. zapewnienie opieki i pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom,
 16. realizowanie indywidualnych programów nauczania,
 17. umożliwienie, w wyjątkowych wypadkach ukończenia szkoły w skróconym czasie.

§ 7a

1. Szkoła w ramach kształcenia ustawicznego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów , w których kształci.

2. Szkoła może prowadzić w ramach kształcenia ustawicznego  inne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynku pracy zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw pracy.

3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych szkoła prowadzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz.U.2012.186).

.

§ 8

Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w § 7 z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego  środowiska wychowawczego poprzez:

 1. stosowanie form działalności dydaktyczno – wychowawczej, których rodzaj i wymiar określają ramowe plany nauczania:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej – mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy;
  3. praktyczna nauka zawodu;
  4. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy;
  5. zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 1. organizowanie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w miarę posiadanych funduszy i możliwości kadrowych, takich jak:
 2. koła zainteresowań,
 3. zajęcia rekreacyjno – sportowe,
 4. kluby młodzieżowe, sportowe i inne,
 5. konkursy przedmiotowe i inne,
 6. olimpiady z różnych dziedzin wiedzy i umiejętności,
 7. wycieczki, rajdy, biwaki i inne imprezy o charakterze dydaktycznym, kulturalnym  i turystyczno -  krajoznawczym,
  1. radiowęzeł szkolny i gazetka szkolna,
  2. warsztaty artystyczne,
  3. udział w spektaklach filmowych, teatralnych  i koncertach.
  4. angażowanie uczniów w pracach stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogacanie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, typu: PCK, ZHP,  inne,
  5. stwarzanie warunków do nauki religii w szkole z zachowaniem zasad tolerancji religijnej,
  6. rozwijanie samorządności szkolnej w oparciu o  „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”,
  7. sprawowanie opieki  przez pedagoga szkolnego nad uczniami szkoły,
  8. współpracę szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami zawodowymi,
  9. uczestnictwo uczniów w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

§ 8a

1. Zgodnie z nową podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych 
(z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:

1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;

2)  w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:

a)  język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);

3)   tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia;

2. Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, został przewidziany dodatkowy przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo.

3. Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych został przewidziany dodatkowy przedmiot uzupełniający - przyroda.

4. W technikum uczeń będzie miał obowiązek nauki 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z  kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka,biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować  przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zadecydował jakie przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym w poszczególnych oddziałach technikum w określonych zawodach. Przedmioty te są ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia, ułatwiając zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego:

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych - matematyka i chemia,
 2. technik hotelarstwa - matematyka i geografia,
 3. technik ekonomista - matematyka i geografia,
 4. technik architektury krajobrazu - matematyka i geografia,
 5. technik rolnik - matematyka i biologia.

§ 8b

Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących egzaminów zawodowych:

(rozporz. MEN z 12.03.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.) od 01 września 2012 roku obowiązują następujące zmiany dotyczące egzaminów zawodowych:

1)   egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;

2)   egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;

3)   uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;

4)   dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;

5) egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;

6)   część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line;

7)   po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

§9

 1. Szczegółową organizację procesu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami w danym roku szkolnym określają dokumenty szkolne, takie jak:
  1. arkusz organizacji szkoły,
  2. program rozwoju szkoły,
  3. plan nadzoru pedagogicznego,
  4. plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN),
  5. plan inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego,
  6. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
  7. Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny,
  8. plan pracy samorządu uczniowskiego,
  9. regulamin uczniowski

10) plany pracy biblioteki, kół zainteresowań, stowarzyszeń, klubów i innych form działalności funkcjonujących w szkole

 1. Dokumenty wymienione w ust.1 są rokrocznie opracowywane na nowo lub dokonywana jest ich ewaluacja.

§ 10

1.  W szkole funkcjonuje Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny uchwalony  przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2. Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny opracowany został zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o prawach dziecka oraz ustawą o systemie oświaty.

3. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dostosowania swoich działań  wychowawczych do postanowień Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego, mających na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pracowników szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

§ 11

Główne założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego, o którym mowa w §10:

 1. wychowanie obejmuje wszystkie sfery osobowości człowieka,
 2. każdy członek społeczności szkolnej jest wolnym człowiekiem, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty i zdecydował się na jej współtworzenie,
 3. wychowanie stanowi integralną całość z procesem nauczania realizowanym w szkole,
 4. pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice, szkoła w wychowaniu współpracuje z rodzicami ( prawnymi opiekunami) uczniów,
 5. szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców, zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce,
 6. obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest podjęcie roli wychowawczej i jak najlepsze jej wypełnienie,
 7. w wychowaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości i poszanowanie godności osoby ludzkiej.

§ 12

1. Celem procesu wychowania jest:

 1. rozwijanie dobrych cech osobowych ucznia: wysokiej kultury osobistej, dobroci, wrażliwości na krzywdę ludzką, szacunku dla osób starszych, tolerancji,
 2. udzielanie pomocy uczniom w odnalezieniu ich miejsca, w grupie rówieśniczej, rodzinie oraz w społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej,
 3. uczenie szacunku do wartości ogólnospołecznych, etycznych i religijnych,
 4. przygotowywanie do podjęcia obowiązków wobec ojczyzny i do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym kraju,
 5. stworzenie „wspólnego frontu” wszystkich, którzy mają kontakt z wychowankami: dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

 1. integrowanie wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności
 2. spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą ,a rodziną,
 3. oparcie wychowania na wartościach akceptowanych przez rodziców, nauczycieli i młodzież,
 4. upowszechnianie bezpiecznych zachowań  wśród młodzieży,
 5. promowanie edukacji prozdrowotnej i zapobieganie uzależnieniom,
 6. promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu i rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

§ 13

1.  Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności do jego zadań należy:

 1. wychowywanie w poszanowaniu godności każdego człowieka oraz szacunku do życia ludzkiego,
 2. wskazywanie różnic pomiędzy dobrem a złem i umacnianie dobrych cech w młodym człowieku,

3)   kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

4)  reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,

5)  troszczenie się o stworzenie w szkole atmosfery otwartości, życzliwości, dialogu i poczucia bezpieczeństwa,

6)   dbanie o estetykę szkoły poprzez włączanie uczniów w zadania, które temu sprzyjają,

7)   wspieranie rozwoju uczniów, pomaganie w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań,

8)   udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

9)  dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

10)  dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.

2. Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa nauczyciel wychowawca, do zadań którego należy w szczególności:

 1. przekazywanie ogólnoludzkich wartości, proponowanie rozwiązań ułatwiających dokonywanie słusznych i trafnych wyborów,
 2. ścisłe współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,
 3. świadczenie pomocy wychowankom w pokonywaniu bieżących trudności w różnych dziedzinach życia,
 4. wskazywanie właściwych postaw zachowania ucznia,
 5. umożliwianie wychowankom wyrażania własnych poglądów i prezentowania własnych postaw,
 6. konsekwentne i umiejętne stosowanie systemu nagród i kar,
 7. troszczenie się o odpowiedni stosunek ucznia do obowiązków szkolnych oraz o jego osiągnięcia szkolne,
 8. analizowanie przyczyn niepowodzeń wychowanka, informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ucznia, wspólne szukanie sposobów niesienia uczniom pomocy w przezwyciężania trudności w nauce oraz problemów wychowawczych,
 9. wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny.

3.  Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój począwszy od rozwoju fizycznego poprzez sferę rozumu, intelektu, emocji i uczuć, aż do sfery duchowej.

§ 14

1. Uczeń, jako członek społeczności szkolnej, ma prawo do:

1) uzyskania rzetelnej wiedzy przygotowującej do podjęcia pracy zawodowej lub

kontynuowania nauki w szkole wyższej,

2) zwracania się w każdej sprawie do wychowawcy, dyrekcji szkoły, nauczycieli,

katechetów i pracowników niepedagogicznych szkoły w celu uzyskania pomocy,

 1. rozwijania własnych zainteresowań i twórczości poprzez uczestnictwo w pracy samorządu uczniowskiego, innych organizacji szkolnych, kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz poprzez udział w wycieczkach szkolnych i innych zorganizowanych formach życia szkolnego,
 2. nauki w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, poczucie ładu, estetyki i kultury otoczenia,
 3. twórczego uczestniczenia we wszystkich sferach życia szkoły, a w szczególności w:
  1. organizowanych przez szkołę wyjazdach do teatru, muzeum,opery wspólnych wyjść do kina,
  2. organizowanych spotkań z twórcami kultury, aktorami, pisarzami, poetami, krytykami literackimi i innymi ciekawymi ludźmi,
  3. olimpiadach i konkursach i innych formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności na forum szkoły i w środowisku,
  4. prawo do korzystania, za zgodą dyrekcji szkoły lub innego pracownika, z  wyposażenia szkoły w zakresie  potrzebnym do realizacji określonych działań i celów dydaktyczno –wychowawczych i kulturalnych.

2.  Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

 1. sumienna praca nad zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem własnej osobowości,
 2. udział w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych,
 3. punktualność i systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
 4. przygotowywanie się do zajęć szkolnych i właściwe zachowanie w ich trakcie,
 5. usprawiedliwianie  w terminie dwóch tygodni nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 6. szacunek do nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżeńska postawa wobec rówieśników,
 7. przestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły,
 8. kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, w tym dbałość o kulturę słowa,
 9. troska o sprzęt szkolny oraz o ład i porządek w budynku i wokół niego,
 10. poszanowanie zdrowia własnego i innych - nie palenie tytoniu na terenie szkoły, nie używanie i nie rozprowadzanie narkotyków i innych groźnych dla zdrowia używek, przestrzeganie zasad trzeźwości,
 11. zapoznawanie się z przejawami i przeciwstawianie się przejawom patologii społecznej i agresji,

l2) przestrzegania zasad skromnego i schludnego stroju.

§ 15

Szkoła kładzie szczególny nacisk na działania związane z profilaktyką uzależnień wśród młodzieży, ujęte w Szkolnym Programie Profilaktycznym  do których zaliczamy m.in.:

 1. organizowanie zajęć poświęconych profilaktyce uzależnień ,
 2. realizowanie programów profilaktycznych,
 3. organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,
 4. poruszanie na godzinach z wychowawcą i innych zajęciach szkolnych tematyki poświęconej uzależnieniom oraz mówiącej o zagrożeniach ze strony sekt wyznaniowych , grup nieformalnych i innych,
 5. uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach mających na celu walkę z nałogami ,chorobami  lub innych,
 6. uczestniczenie w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych poświęconych tematyce walki z uzależnieniami,
 7. redagowanie gazetek szkolnych i audycji za pośrednictwem radiowęzła szkolnego mówiących o szkodliwości stosowania używek, informujących także o instytucjach udzielających pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym agresją lub pochodzącym z rodzin patologicznych,
 8. współpracowanie z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki uzależnień,
 9. sprawowanie opieki i świadczenie pomocy uczniom ze strony pedagoga szkolnego,
 10. współpracowanie z miejscową poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie: badania uczniów, psychologicznej pomocy indywidualnej, prowadzenia warsztatów dla uczniów i nauczycieli,
 11. pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w  nawiązywaniu kontaktu z dziećmi za pośrednictwem pedagoga lub psychologa oraz stały kontakt z wychowawcą,
 12. organizowanie spotkań z przedstawicielami organów ścigania, organów prawa, lekarzami,
 13. inne działania ze strony dyrekcji, wychowawców ,nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 16

 1. Nauczyciele wspierają rodziców (prawnych opiekunów) w wychowywaniu młodzieży.
 2. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w realizacji wychowawczych zadań szkoły poprzez następujące działania:
 3. zapoznanie się ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania  oraz   Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym,
  1. uczestniczenie raz w roku ogólnym spotkaniu wszystkich rodziców oraz w stałych   spotkaniach z wychowawcami oddziałów i nauczycielami,
  2. indywidualne konsultacje z wychowawcami oddziałów  i nauczycielami,
  3. uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka, przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych i trudnościach wychowawczych,

5) uczestniczenie w uroczystościach i imprezach szkolnych.

3. Rodzice kontaktują się ze szkołą indywidualnie lub za pośrednictwem rad oddziałowych rodziców lub przedstawicieli rady rodziców.

§ 17

1. Środowisko szkolne ma ogromny wpływ na rozwój osobowości ucznia, może być ono pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych oraz w przygotowaniu wychowanków do odpowiednich wyborów życiowych.

2. Szkoła, w celu właściwego wdrożenia uczniów w role społeczne i zawodowe,  współpracuje z następującymi instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi:

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce,
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
 3. Polski Czerwony Krzyż, Caritas,
 4. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
 5. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce,
 6. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”,
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce,
 8. Środowiskowy Ośrodek Samopomocy w Sokółce
 9. Sokólski Ośrodek Kultury,

10)  Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Sokółce,

11)  Sąd Rejonowy - kuratorzy,

12)  Zakład Doradztwa Rolniczego w Sokółce,

13)  Urząd Miejski w Sokółce,

14)  Starostwo Powiatowe w Sokółce,

.

3. Szkoła w celu kształtowania właściwych postaw patriotycznych i etycznych, służących rozwojowi obyczajowości szkolnej, podejmuje następujące działania:

 1. organizuje ważne uroczystości szkolne, takie jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, akademie patriotyczne zgodnie z ceremoniałem szkoły, w obecności sztandaru i pocztu sztandarowego, podczas których obowiązuje strój galowy,
 2. akcentuje ważne uroczystości patriotyczne i szkolne, takie jak:

a) Rocznica Bitwy Nadniemeńskiej

b) Święto Edukacji Narodowej,

c) Europejski Dzień Języków

d) Święto Odzyskania Niepodległości,

e) Rocznica śmierci patrona szkoły- mjr Henryka Dobrzańskiego –Hubala,

f) Święto 3- Maja,

g) Dzień Wojska Polskiego,

h) Otrzęsiny klas pierwszych,

i) Spotkania opłatkowe,

j) Dzień Zakochanych

k) Dzień Kobiet i Mężczyzn

l) Dzień Otwarty szkoły,

ł) Uroczystość rozdania „Hubalików”

m) Pożegnanie absolwentów, inne.

§ 18

Wychowawcy i nauczyciele szkoły korzystają w swojej pracy wychowawczej z postanowień zawartych w „ Kodeksie etycznym wychowawcy”, którego główne założenia, to:

 1. bądź przyjacielem młodzieży,
 2. staraj się tworzyć przyjazną atmosferę,
 3. bądź konsekwentny i sprawiedliwy,
 4. staraj się sprostać potrzebom wychowanków,
 5. poznaj środowisko ucznia i współpracuj z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 6. dbaj o kulturę i szacunek we wzajemnych kontaktach,
 7. okazuj uczniom swoje pozytywne emocje,
 8. bądź dla ucznia partnerem, a jednocześnie  autorytetem,
 9. nie wstydź się więc przyznać do swoich błędów,
 10. bądź otwarty na problemy ale i na propozycje,
 11. korzystaj z doświadczeń i umiejętności innych,
 12. jeśli uczniom się coś nie udaje - zrozum ich, nie potępiaj lecz zachęcaj do dalszej pracy.

§ 19

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  w szczególności  ustalenie  dla danego oddziału zestawu programów nauczania  z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego  oraz wybór odpowiednich podręczników.

 1. W szkole funkcjonują dwa zespoły przedmiotowe nauczycieli:
 2. Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących ( ZPO ),
 3. Zespół Przedmiotów Zawodowych ( ZPZ ).
  1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły i zatwierdzany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
   1. Do zadań zespołów przedmiotowych nauczycieli należy, w szczególności:
   2. organizacja współpracy nauczycieli w celu:
    1. wyboru , modyfikacji i opracowania programów nauczania,
    2. wyboru podręczników szkolnych ,
    3. omówienia sposobów realizacji programów nauczania,
    4. korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
    5. rozwiązywania bieżących problemów w pracy dydaktycznej,
 1. przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych,
 2. analiza realizacji zasad WSO,
  1. ocena realizacji podstawy programowej z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych,
  2. ocena bazy dydaktycznej szkoły i współpraca z dyrektorem w podejmowaniu działań zmierzających do lepszego wyposażenia klasopracowni, zaplecza do organizacji zajęć praktycznych i poszukiwania nowych miejsc realizacji tematyki kształcenia zawodowego,
  3. doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez:
   1. prowadzenie i organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących w zawodzie,
   2. organizacja pracy opiekunów stażu w procedurze ubiegania się o awans zawodowy,
   3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli(WDN),
   4. opracowywanie przykładowych scenariuszy lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania,
   5. wspieranie innowacyjnych działań nauczycieli,
   6. organizowanie współpracy z nauczycielami innych szkół mającej na celu wymianę doświadczeń.

§ 20

Szczegółowe zasady oceniania uczniów i słuchaczy w szkole określa Wewnątrzszkolny System Oceniania( WSO) zgodny  z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U.2007.83.562 ze zmianami) , Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie  świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz.U.2010.97.624 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2002.23.225ze zmianami) stanowiący Załącznik nr.1 do statutu.

§ 21

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów i słuchaczy wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
  1. Zadaniem systemu jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój uczniów i słuchaczy, uwzględniającego ich indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania  ma na celu:
   1. informowanie uczniów i słuchaczy o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i  postępach w tym zakresie,
   2. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

3)   pomoc uczniom i słuchaczom w samodzielnym planowaniu ich rozwoju,

4)   motywowanie uczniów i słuchaczy  do dalszej pracy i postępów w nauce  i zachowaniu,

5)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.  Wewnątrzszkolny System Oceniania zapewnia nauczycielom w szkole:

1)    ocenę poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji,

2)    korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania,

3)    współpracę z uczniami i słuchaczami w osiąganiu celów i efektów  kształcenia zawartych w podstawach programowych,

4)    modyfikację celów i programów nauczania.

5.  Wewnątrzszkolny System Oceniania  zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów:

1)    znajomość wymagań edukacyjnych stawianych ich dzieciom przez szkołę,

2)    znajomość metod i form oceniania osiągnięć i postępów w nauce,

3)    szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci,

4)    pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej  oraz o rozwoju  osobowości – trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,

5)    wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem.

§ 22

Wewnątrzszkolny System Oceniania  obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  1. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
  2. ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z

obowiązkowych przedmiotów i dodatkowych zajęć edukacyjnych , oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 1. zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
  1. ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  2. ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji postępach i trudnościach ucznia w nauce,
  3. zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 23

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów( słuchaczy) oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o kryteriach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( słuchaczy)oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów  i ich rodziców

(prawnych opiekunów ) o obowiązku noszenia odpowiedniego stroju uczniowskiego (codziennego i galowego) oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania powyższych zasad.

4.   Wymagania dotyczące stroju uczniowskiego, o którym mowa w ust.3:

1) strój uczniowski codzienny:

a)   schludny, kompletny, czysty,

b)  zasłaniający ramiona, brzuch i nogi powyżej kolan (wyjątek – strój na zajęcia  wychowania fizycznego),

c)   dominuje stonowana kolorystyka z dyskretnymi aplikacjami i nadrukami,

d)   u dziewcząt najwyżej delikatny makijaż, paznokcie nie pomalowane na kolory  jaskrawe, czerwone, czarne,

e)   ograniczona ilość biżuterii,

f)   uczniów obowiązuje w szkole zmiana obuwia

2) strój uczniowski galowy:

a) biała bluzka lub koszula, spodnie, spódnica, czarna lub granatowa, buty wizytowe  lub

b)   garsonka u dziewcząt, a garnitur u chłopców w ciemnym kolorze.

§ 24

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:              
  1. stopień celujący - 6,
  2. stopień bardzo dobry - 5,
  3. stopień dobry - 4,
  4. stopień dostateczny - 3,
  5. stopień dopuszczający - 2,
  6. stopień niedostateczny - 1.
 1. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie symboli “+” i “–”, a także innych znaków ułatwiających bieżącą obserwację postępów ucznia (słuchacza)(np.: o-obecny, nb- nieobecny, np. - nie przygotowany, u - usprawiedliwiony, itp.).
 2. Przy klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stosowanie następujących skrótów literowych:
  1. celujący -  cel,
  2. bardzo dobry – bdb,
  3. dobry – db,
   1. dostateczny – dst,
    1. dopuszczający – dop,
    2. niedostateczny – ndst.

4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1) wzorowe

 1. bardzo dobre
 2. dobre
 3. poprawne
 4. nieodpowiednie
 5. naganne

§ 25

1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz słuchaczy.

 1. Na prośbę ucznia ( słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 2. Na prośbę ucznia(słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w oparciu o ustalone i podane do wiadomości ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego wymagania edukacyjne oraz stosowanie przez nauczyciela zasady i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( słuchaczy).

§ 26

1.Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę nad młodzieżą niepełnosprawną: niesłyszącą, słabo słyszącą, niewidomą, słabo widzącą, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem , w tym z  zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami  sprzężonymi zwanymi dalej ”uczniami niepełnosprawnymi” oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Kształcenie uczniów , o których mowa w § 26 ust.1 może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończy 23 rok życia.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia(prawnych opiekunów), nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły .

6. Dyrektor szkoły powołuje „zespoły”, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor również po uzyskaniu informacji o zaistnieniu potrzeby objęcia  ucznia szkoły pomocą psychologiczno-pedagogiczną uzyskanej od nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu lub zespołów powołanych w szkole .

7. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  określają ‘Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ZSR w Sokółce”  obowiązujące w szkole , które zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.2010. 228.1490) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

8. Absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a absolwenci niedostosowani  społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym- w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i umieszcza na stronie internetowej CKE w terminie do dnia 1 września roku szkolnego , w którym przeprowadzany jest egzamin szczegółowa informacje o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych absolwent

10. Na podstawie informacji , o której mowa w § 26, ust.9 rada pedagogiczna  wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych  potrzeb absolwenta.Za przeprowadzenie egzaminu w warunkach wskazanych przez radę pedagogiczną odpowiedzialny jest dyrektor szkoły jako przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub kierownik ośrodka egzaminacyjnego.

§ 27

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki ,muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  zajęć.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.  Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony ”albo „zwolniona”.

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  poradni psychologiczni-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego ( w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia).

W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

5. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawo jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia :

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust.8 pkt:1),2),3), który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie przepisów , o których mowa w  § 26 ust.7.

9. Na wniosek nauczyciela lub pedagoga szkolnego prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia może być uczniowi wydana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz uzasadnieniem oraz opinią Rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

§ 28

1. Podstawową dokumentacją oceniania uczniów i słuchaczy jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

 1. Bieżące wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może być dodatkowo dokumentowane w dzienniczkach zajęć praktycznych uczniów.
 2. Ustalone dla ucznia oceny śródroczne i końcowe z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wpisuje opiekun klasy do dziennika lekcyjnego danej klasy.
 3. Realizacja zajęć indywidualnych jest dokumentowana w dzienniku zajęć indywidualnych.
 4. Realizacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach godzin dodatkowych dokumentowana jest w dziennikach zajęć dodatkowych  , na wewnętrznych, opracowanych przez szkołę drukach.

§ 29

Zasady dokonywania oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów ( słuchaczy):

 1. nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom(słuchaczom) w pierwszym tygodniu zajęć lekcyjnych, zasady i kryteria oceniania właściwe dla danego oddziału, ma też obowiązek zapoznać z nimi wychowawcę oddziału,
 2. wychowawca oddziału na pierwszym zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma obowiązek zapoznać ich z zasadami i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów.

§ 30

Podstawowe formy sprawdzania osiągnięć uczniów i słuchaczy:

 1. testy,
 2. prace klasowe,
 3. sprawdziany wiedzy i umiejętności,
 4. “kartkówki”,
 5. ustne odpowiedzi na lekcji,
 6. prace domowe,
 7. prowadzenie zeszytu,
 8. praca w zespole,
 9. aktywność na lekcji,

10)   prace dodatkowe, wykraczające poza program nauczania,

11)  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

§ 31

1. W jednym tygodniu mogą się odbyć trzy pisemne prace kontrolne (nie dotyczy “kartkówek”), zapowiedziane (odnotowane w dzienniku) z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace te muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową, ocenione w ciągu dwóch tygodni i omówione na lekcji.

 1. Nie przeprowadza się pisemnych prac kontrolnych w okresie ostatniego tygodnia przed klasyfikacją końcową.
 2. W jednym dniu może odbyć się tylko jedna pisemna praca kontrolna.
 3. “Kartkówki” obejmujące zagadnienia z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.

5. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, na której odbywała się praca kontrolna, uczeń (słuchacz) ma obowiązek, w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni (od powrotu na zajęcia lekcyjne) przystąpić do napisania zaległej pracy.

6. W przypadku nieusprawiedliwionego nie przystąpienia w ustalonym z nauczycielem terminie do napisania zaległej pracy kontrolnej uczeń( słuchacz)  otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Nauczyciel może ustalić z uczniami (słuchaczami)warunki poprawiania pisemnych prac kontrolnych oraz zgłaszania nie przygotowania się do zajęć.
 2. Bieżące ocenianie wyników nauczania ze sprawdzianów przeprowadzonych bez wyodrębniania poziomów wymagań odbywa się według następujących kryteriów:
  1. w zasadniczej szkole zawodowej:

0-30%     prawidłowych odpowiedzi – stopień niedostateczny

31-45%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dopuszczający

46-70%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dostateczny

71-90%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dobry

91-95%   prawidłowych odpowiedzi – stopień bardzo dobry

96-100% prawidłowych odpowiedzi – stopień celujący

 1. w liceum profilowanym , technikum i szkole policealnej:

0-40%     prawidłowych odpowiedzi – stopień niedostateczny

41-56%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dopuszczający

57-75%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dostateczny

76-89%   prawidłowych odpowiedzi – stopień dobry

90-95%   prawidłowych odpowiedzi – stopień bardzo dobry

96-100% prawidłowych odpowiedzi -  stopień celujący

9. Wszystkie pisemne prace kontrolne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych( za wyjątkiem kartkówek) nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.

§ 32

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

1. Poziom Podstawowy:

 1. wymagania konieczne (K), stanowią bazę do zrozumienia wiadomości i              umiejętności z wyższych poziomów, są najbardziej elementarne, a więc powinny być przyswajane przez każdego ucznia ( słuchacza),
 2. wymagania podstawowe (P) są również niezbędne do opanowania treści z wyższych poziomów i możliwe do opanowania przez ucznia ( słuchacza ) przeciętnego,

2. Poziom Rozszerzony:

1) wymagania rozszerzające (R) to treści wzbogacają tematy z poziomów K i P, w następnych klasach są one uściślane i wzbogacane i trafiają do treści z niższych poziomów wymagań,

2) wymagania dopełniające (D) to umiejętności złożone o charakterze problemowym,

3. Może być stosowany podział wymagań edukacyjnych na dwa poziomy : podstawowy i rozszerzony ( P i R ).

§ 33

1. Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń(słuchacz) , który:

 1. posiada wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danej klasie(semestrze), samodzielnie i twórczo realizuje własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy( semestru), proponuje rozwiązania nietypowe,
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne pozaszkolne osiągnięcia,
 4. jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych,
 5. spełnia wymagania programowe w zakresie K+P+R+D,

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń( słuchacz), który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania przedmiotu w danej klasie (semestrze),
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 3. potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 4. spełnia wymagania K+P+R+D lub R,

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń ( słuchacz), który:

 1. opanował na poziomie dobrym wiadomości określone programem nauczania w danej klasie (semestrze),
 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych,
 3. spełnia wymagania K+P+R lub R,

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń( słuchacz), który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie (semestrze) w stopniu dostatecznym,
 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 3. poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu przedmiotu,
 4. potrafi zinterpretować fakty w oparciu o opis,
 5. logicznie formułuje wnioski,
 6. spełnia wymagania programowe w zakresie K+P lub P,

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń ( słuchacz), który:

 1. wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie (semestrze), ale braki te nie uniemożliwiają mu zdobycie wiedzy na wyższym stopniu,
 2. potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności,
 3. wyciąga proste wnioski, powierzchowne, nie zawsze wynikające z treści wypowiedzi,
 4. spełnia wymagania programowe w zakresie K lub P,

6)  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń( słuchacz) , który:

 1. nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie (semestrze), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 3. popełnia podstawowe błędy merytoryczne, które uniemożliwiają komunikację z nauczycielem,
 4. przypadkowo i chaotycznie przytacza wiadomości bez umiejętności rozwiązywania problemów,
 5. nie spełnia wymagań programowych w zakresie K lub P.

7) Dodatkowe zajęcia edukacyjne ( fakultety, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja czytelniczo-informacyjna, nauka jazdy ciągnikiem, nauka pracy maszynami rolniczymi, i inne) oceniane są na: zaliczony (skrót: zal.), nie zaliczony(skrót: nzal.).

a) zaliczony:        - obecność na zajęciach powyżej 50%

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- wypełnianie poleceń prowadzącego zajęcia

b) nie zaliczony: - obecność na zajęciach poniżej 50%

- systematyczne nieprzygotowanie się do  zajęć

- nie wykonywanie zadań zlecanych przez prowadzącego.

8) Szkoła ma możliwość prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu i wówczas śródroczne i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala się według skali określonej w § 24 ust.1 statutu szkoły.

9) Śródroczna i roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia( słuchacza) ze wszystkich w pełni realizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustala się według skali określonej w § 24 ust. 1 statutu szkoły.

§34

Ogólne kryteria klasyfikacji treści nauczania na zajęciach praktycznych:

1) Działanie:

 1. naśladowanie działania - planowe spostrzeganie przedmiotów i działań wzorcowych oraz etapowe wykonanie własnych działań z systematyczną kontrolą każdego elementu ze wzorem pod ewentualnym kierunkiem nauczyciela,
 2. odtwarzanie działania - wykonanie działania praktycznego w całości bez konieczności jednoczesnego obserwowania wzoru ale z niewielką jeszcze płynnością i skutecznością. Uczeń koryguje działanie wg własnego doświadczenia i jest w stanie ćwiczyć je samodzielnie,

2) Umiejętności:

 1. sprawność działania w stałych warunkach - dokładne wykonywanie wyuczonego działania praktycznego i osiągania zamierzonego wyniku, jeśli okoliczności tego działania nie ulegną zmianie. Ewentualna zmiana warunków może zakłócić działanie,
 2. sprawność działania w zmiennych warunkach - automatyzacja działania pozwalająca na uzyskiwanie najwyższej skuteczności przy niewielkim nakładzie energii i czasu. Struktura działania jest elastyczna a jej powiązanie z innymi działaniami jest harmonijne.

§35

Uczeń, który opanował czynności zaliczone do poszczególnych kategorii, o których mowa w §34 uzyskuje oceny:

 1. naśladowanie działania: dopuszczający , dostateczny, dobry , bardzo dobry,
 2. odtwarzanie działania : dostateczny, dobry , bardzo dobry,
 3. sprawność działania w stałych warunkach : dobry , bardzo dobry,
 4. sprawność działania w zmiennych warunkach : bardzo dobry,
 5. twórcze rozwiązywanie usprawniające wykonanie działań – celujący.

§36

Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązania się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły,
 2. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycji szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne i kulturalne zachowania się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

§ 37

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2,

2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 38

1.Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 41.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

§ 39

1. Ocenę zachowania śródroczną oraz końcową ustala się według skali, o której mowa w § 24 ust. 4.

 1. Roczna ocena zachowania ucznia uwzględnia jego zachowanie w I i II semestrze.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 40

Przy ocenianiu zachowania ucznia bierze się pod uwagę:

 1. sumienność w wykonywaniu obowiązków szkolnych,
 2. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
 3. umiejętność współdziałania i współżycia z zespołem klasowym,
 4. uczciwość w codziennym postępowaniu ,
 5. sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
 6. dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,
 7. nieuleganie nałogom i pomoc innym w ich przezwyciężaniu,
 8. dbałość o higienę i estetykę wyglądu,
 9. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 10. przejawianie troski o mienie ogólne szkoły, klasy i własne,

11) respektowanie zasad dotyczących noszenia odpowiedniego stroju uczniowskiego.

§ 41

1. Zachowanie ucznia ocenia się według następujących kryteriów:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
 2. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
 3. godnie reprezentuje szkołę,
 4. wykazuje się właściwą postawą moralną i etyczną,
  1. wzorowo zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych   osób w szkole i poza nią ,jest wzorem dla innych,
  2. nie otrzymał w semestrze żadnej z kar określonych w Statucie,
  3. wykazuje inicjatywę w działaniu, pozytywnie wpływając na społeczność szkolną,
  4. usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny,
   1. jego ubiór nie budzi zastrzeżeń

2) . bardzo dobrą otrzymuje uczeń który jest wzorem do naśladowania, a więc:

a)   poprawnie zachowuje się na lekcjach i w czasie przerw,

b)   cechuje go wysoki poziom kultury osobistej,

c)   bierze udział w życiu szkoły i środowiska,

d)   jest koleżeński, służy pomocą potrzebującym i słabszym w nauce,

e)   nie stosuje żadnych używek,

f)   nie usprawiedliwił w semestrze do 10 godzin zajęć edukacyjnych

g)   jego ubiór nie budzi zastrzeżeń

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Statucie szkoły,
  1. bierze udział w życiu szkoły oraz przeciwstawia się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności,
  2. usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę nieobecności i spóźnienia wynikające z usprawiedliwionych powodów,
  3. nie usprawiedliwił do 30 godzin w semestrze,
  4. nie otrzymał w semestrze żadnej z określonych w Statucie kar,
  5. jego ubiór nie budzi zastrzeżeń

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. w stopniu zadawalającym wypełnia obowiązki ucznia,
 2. zachowuje się poprawnie wobec przełożonych i kolegów,
 3. nie opuszcza zajęć szkolnych w sposób rażący,
 4. nie usprawiedliwił do 40 godzin w semestrze,
 5. nie otrzymał najwyższych kar przewidzianych w Statucie szkoły,
 6. przeważnie jest właściwie ubrany

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. opuszcza zajęcia szkolne w sytuacjach nieuzasadnionych, (nie usprawiedliwił powyżej 60 godzin w semestrze),
 2. otrzymał najwyższe kary przewidziane w Statucie,
 3. nie przestrzega przepisów bhp na zajęciach,
 4. nie stosuje się do poleceń nauczycieli,
 5. wykazuje brak dbałości o powierzone narzędzia i sprzęt,
 6. świadomie i celowo niszczy mienie szkolne,
 7. ma niewłaściwy stosunek do powierzonych obowiązków,
 8. samowolnie opuszcza miejsce pracy na zajęciach praktycznych,
  1. ma niewłaściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób pracujących w szkole i poza nią,
  2. przywłaszcza mienie szkolne,
   1. pali papierosy, pije alkohol, używa i rozprowadza narkotyki,
   2. używa wulgarnych słów,

ł)    narusza zasady określone w prawie polskim,

m)    nie stosuje się do zasad stroju uczniowskiego

6)  . naganną  - otrzymuje tę ocenę uczeń który:

a)    opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 100godzin w semestrze

b)    systematycznie narusza zasady poprawnego zachowania,

c)    lekceważy obowiązki szkolne,

d)    systematycznie nadużywa alkoholu i innych używek,

e)    używa wulgarnych słów,

f narusza zasady określone w prawie polskim,

g)demonstruje postawę lekceważenia szkoły, nauczycieli, koleżanek i kolegów,

h) zachowuje się agresywnie w stosunku do koleżanek, kolegów , nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

i)    stosowano względem  niego kary regulaminowe

j)    wszczęto przeciwko niemu postępowanie sądowe,

k)     nie podejmuje żadnych prób zmiany na lepsze swego postępowania

l)    całkowicie  lekceważy zasady stroju uczniowskiego.

2. Określona ocena może być ustalona jeśli uczeń spełnia tylko kilka przypisanych jej kryteriów.

§ 42

Przy ustalaniu oceny zachowania obowiązuje następująca procedura:

1) na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom i rodzicom (prawnym  opiekunom) kryteria oceny zachowania ucznia,

2) wychowawca informuje uczniów, o możliwości poprawienia ustalonej oceny zachowania wg procedury (WSO pkt. VII. ust.7.)

3) wychowawca przed ustaleniem oceny zachowania ucznia konsultuje się z nauczycielami, a także uczniami danej klasy (WSO pkt.VII. ust.2.)

§ 43

Postanowienia § 36 - § 42 nie mają zastosowania do słuchaczy szkoły dla dorosłych.

§ 44

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 45

 1. W szkole ponadgimnazjalnej przeprowadza się klasyfikację śródroczną na zakończenie zajęć w I semestrze i końcową na zakończenie zajęć edukacyjnych w danej klasie.

2. W szkole dla dorosłych przeprowadza się klasyfikację słuchaczy po każdym semestrze.

3. Klasyfikacja uczniów( słuchaczy) odbywających praktyki następuje na najbliższym po zakończeniu praktyki posiedzeniu Rady Pedagogicznej. W przypadku praktyki wakacyjnej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ostatnim tygodniu sierpnia.

§ 46

1.  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie z §33 pkt 7. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

3. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która podjętą uchwałą zatwierdza wyniki klasyfikacji uczniów .

4.Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia dodatkowe oceniane według skali ocen  zgodnej z § 24 ust.1 oraz religię lub etykę ocenę z tych zajęć wlicza się do średniej ocen ustalonej w klasyfikacji śródrocznej, rocznej (semestralnej) i w klasyfikacji końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna  ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na  okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  IPET  oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna  ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na  okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  IPET  oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 47

Śródroczna i roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ucznia  oraz  śródroczna  i roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania ucznia  wystawiona zgodnie z WSO nie może być zmieniona lub uchylona decyzją administracyjną.

§ 48

1. W szkole organizuje się praktyczną naukę zawodu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626).

2.   W szkole  prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1)   w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, w indywidualnych gospodarstwach rolnych- nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych  lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2)   w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu,  instruktor praktycznej nauki zawodu  lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

§ 49

1.  Oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali określonej w §24 ust1.

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne (semestralne) nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen bieżących, powinny uwzględnić postępy ucznia 
  (słuchacza) w nauce.

§ 50

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń( słuchacz) jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających ferie zimowe, których termin wynika z organizacji roku szkolnego.

§ 51

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §24 ust.1 oraz zachowania ucznia według skali określonej w §24 ust. 4.

2. Klasyfikacja śródroczna ma również na celu analizę wyników oraz zaplanowanie dalszych działań dydaktyczno-wychowawczych.

 1. O ustalonych ocenach śródrocznych wychowawcy informują rodziców na planowym zebraniu z rodzicami, po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 2. Jeżeli zgodnie z planem nauczania zajęcia edukacyjne kończą się w pierwszym semestrze, to klasyfikacja śródroczna jest klasyfikacją końcową z zastosowaniem  przepisów dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  w szkołach publicznych.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, to szkoła w miarę posiadanych możliwości stwarza mu szansę uzupełnienia braków.
 4. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych , sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami),

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Terminy, skład komisji, o której mowa w ust.7 oraz zasady pracy komisji zostały uregulowane w WSO (pkt IX ust. 3 – 9).

9.   Procedura ustalania oceny z zajęć edukacyjnych została uregulowana w WSO 
(pkt  IX ust 1a).

10.   Procedura ustalania oceny zachowania została uregulowana w WSO (pkt IX ust.1b).

11.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

12.    Uczeń, który na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (semestralnym lub rocznym) uzyskał ocenę pozytywną lecz uważa, że posiada wiedzę i umiejętności na ocenę wyższą, może zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu w celu poprawy tej oceny, jeżeli:

1) opuścił nie więcej niż 4 zajęcia edukacyjne roku nieusprawiedliwione,

2) ze wszystkich sprawdzianów pisemnych otrzymał oceny pozytywne,

3) brał aktywny udział w czasie zajęć edukacyjnych,

4) posiada uzupełniony zeszyt z danych zajęć lub zeszyt ćwiczeń.

13. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust.12 pkt 1-4 nauczyciel nie może odmówić uczniowi możliwości poprawy oceny z danych zajęć edukacyjnych.

14.    Poprawa oceny z danych zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.12 następuje w formie ustnej lub pisemnej, w obecności innego nauczyciela (najlepiej tych samych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy oddziału), w terminie do dnia  posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

§ 52

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania wg skali, o której mowa odpowiednio w 
§24 ust.1 i ust.4.

§ 53

1. W szkole dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna słuchaczy w stopniach według skali, o której mowa w § 24 ust.1.

2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

3. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą o oceny   niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

4.  Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

5.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.4, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.

6.  W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.4 i 5, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(na) z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

7. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne przeprowadzone z  poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie.

8.    Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych reguluje §125 statutu.

§ 54

1. O ocenach bieżących informują rodziców wychowawcy klas na zebraniach z rodzicami.

2.   O przewidywanych rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele informują uczniów i rodziców za pośrednictwem wychowawcy na zebraniu rodziców organizowanym minimum na trzy tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.   Dokładny termin posiedzenia Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej podaje się do wiadomości uczniów i rodziców nie później niż na jeden miesiąc przed śródroczną i roczną (semestralną) klasyfikacją.

§ 55

Postanowienia § 54 nie mają zastosowania do słuchaczy szkoły dla dorosłych.

§ 56

1. W szkole ponadgimnazjalnej  uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.   Uczeń zgłasza zamiar zdawania egzaminu poprawkowego dyrektorowi szkoły przed pierwszą (czerwcową) sesją posiedzenia Rady Pedagogicznej.

4.   Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu ferii letnich. Informacje o terminie egzaminu poprawkowego umieszcza się na tablicy ogłoszeń najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5.   Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel  prowadzący dane zajęcia  edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.   Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) oraz termin egzaminu ustala nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, po ewentualnej konsultacji z członkiem komisji.

8.   Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim poziomem wymagań edukacyjnych (poziom podstawowy) dla danego etapu kształcenia.

9.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 57

1.  Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

4.  Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

5 Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół na zasadach określonych odpowiednio w §56 ust.11.

6. Słuchacz, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

7. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiowa lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 58

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Pisemne umotywowanie prośby, o której mowa w ust. 3, należy złożyć do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia po I semestrze lub II semestrze, egzamin klasyfikacyjny wyznacza się w ostatnim tygodniu nauki drugiego semestru.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem, uczniem (słuchaczem) i  rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

7.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Tryb i forma przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego reguluje §60 statutu.

§ 59

1. Dyrektor szkoły może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi  ubiegającemu się o przyjęcie w tej szkole do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia. W przypadku dokonania przez ucznia  zmiany profilu lub kierunku kształcenia, związanej ze zmianą typu szkoły, dyrektor może zwolnić ucznia  z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym (na koniec semestru) stopnie co najmniej dopuszczające.

2.  Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w warsztatach szkolnych lub 
u pracodawców i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

3. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży on:

1)    uzyskane przed rozpoczęciem nauki szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub  świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie którym się kształci,

2)    zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianemu dla danego zawodu.

4. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeśli przedłoży on:

1)   uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub  świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
w którym się kształci,

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu 
w którym się kształci ,

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci

5.   Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

6. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, dyrektor szkoły zwalnia  słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie w zakresie praktyk zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie, o którym mowa w ust.7 pkt 2 
lub pkt 3.

7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.7 pkt 3 przedkłada się  dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbywanie praktycznej nauki zawodu.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust.7 może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.

9. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie ustalonym przez dyrektora szkoły.

10. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: „zwolniony w całości  z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

§ 60

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
  2. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji

2.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

3.  Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5. Ustalona podczas egzaminu ocena jest oceną klasyfikacyjną z danego przedmiotu

§ 61

1. Uczeń (słuchacz) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z uwzględnieniem wyników egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń (słuchacz), który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr).

3. Uczeń (słuchacz) kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem 
ust.10 i 11 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §37 ust.2.

4. Uczeń (słuchacz), który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie kończy szkoły i powtarza ostatnią klasę (semestr).

5. Po ukończeniu klasy (szkoły) uczeń (słuchacz) otrzymuje świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły.

6.  Absolwent dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, który zdał egzamin z przygotowania zawodowego otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego w danym zawodzie.

6a. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.   Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

7a. Absolwent dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który zdał egzamin dojrzałości otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę.

7b. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8a. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku kwalifikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

8b. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.8a, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

8c. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 8a, wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

9.   Uczniowie uzyskujący na świadectwach promocyjnych oraz absolwenci uzyskujący na świadectwach ukończenia szkoły średnią ocen 4,00-4,49 otrzymują dyplomy uznania, a uzyskujący średnią 4,50 i powyżej otrzymują nagrody książkowe z funduszy Rady Rodziców.

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

11. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 62

1. W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne, specjalne oraz nauczanie języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 ze zmianami).

2.  Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

( Dz.U.2002.56.506 ze zmianami).

§ 63

1. W szkole organizowane są różne formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie , w tym również  pomoc materialna.

2. Formy pomocy uczniom:

1) przyznawanie zapomóg , stypendiów , paczek żywnościowych, bezpłatnych obiadów w ramach środków posiadanych lub pozyskanych  przez szkołę,

2) typowanie uczniów do stypendium  Prezesa Rady Ministrów, MEN, Stypendiów dla uzdolnionej młodzieży powiatu sokólskiego  itp.,

3) pomoc w pozyskiwaniu przez uczniów środków finansowych z ośrodków pomocy społecznej,

4) pozyskiwanie środków finansowych i innych form pomocy od sponsorów,

5) organizowanie w szkole i w środowisku aukcji i innych imprez, z których dochód przeznaczony jest na pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

§ 64

1. W szkole organizowane jest doradztwo pedagogiczne poprzez utworzenie  etatu  pedagoga szkolnego.

2. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w miarę potrzeb z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

3.  W szkole istnieje wewnątrzszkolny system doradztwa pro zawodowego prowadzonego przez Szkolny Ośrodek Kariery którego działanie polega głównie na:

1)  udziale w programach i projektach unijnych o tematyce pro zawodowej ,

2)    organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji świadczących poradnictwo zawodowe istniejących na terenie działania szkoły,

3)                organizowaniu spotkań z przedstawicielami szkół uzupełniających i wyższych uczelni,

4)                organizowaniu wycieczek do uczelni w ramach „dni otwartych” oraz do zakładów pracy,

5)    stworzeniu systemu informacyjnego w zakresie tematyki związanej z wyborem kierunku kształcenia i zawodu za pośrednictwem gazetki szkolnej, szkolnego radiowęzła i łączności internetowej,

6)                gromadzeniu folderów, czasopism, informatorów dotyczących wyboru kierunków kształcenia lub wyboru zawodu w zbiorach biblioteki i czytelni szkolnej.

4.  Informacje ukierunkowujące uczniów pro zawodowo są im również przekazywane na godzinach z wychowawcą oraz na  przedmiotach zawodowych, takich jak: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, kultura zawodu i innych

5. Słuchacze szkół dla dorosłych objęci są tylko systemem doradztwa pro zawodowego.

§ 65

1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Główne zasady współpracy, o której mowa w ust.1 to:

1) informowanie w każdym czasie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów  o wynikach nauczania, zachowania, o postępach w nauce  oraz  o przyczynach trudności w tym zakresie, według zasad zawartych w  ocenianiu wewnątrzszkolnym.

2)    organizacja raz w roku spotkania dyrekcji i Rady Pedagogicznej z rodzicami ( prawnymi opiekunami) wszystkich uczniów , a minimum 2 razy w roku spotkań wychowawców z rodzicami uczniów z danego oddziału,

3)    indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami uczniów  organizowane w miarę potrzeby  zgłaszanej przez obie  zainteresowane strony,

4)                zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów, a także z wymaganiami edukacyjnymi i NSO, lub PSO,

5) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z WSO  ,Szkolnym  Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego,

6) umożliwienie rodzicom (prawnym opiekunom) zasięgania porad u pedagoga szkolnego oraz pomoc w kontaktach z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce,

7)                włączenie rodziców (prawnych opiekunów) w proces opiekuńczo – wychowawczy poprzez ich aktywny udział w organizacji uroczystości i imprez szkolnych,

8)                udział rodziców (prawnych opiekunów) w spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji i służb w celu uzyskiwania informacji o problemach nurtujących środowisko młodzieżowe i wspólnego poszukiwania sposobów ich rozwiązywania,

9) możliwość występowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z głosem doradczym lub opiniodawczym dotyczącym wszystkich spraw szkoły,

10)  możliwość wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Rozdział III.  ORGANY SZKOŁY

§ 66

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców.

§ 67

1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji,

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,

3) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, przenoszenie uczniów z oddziału do oddziału i między szkołami oraz decydowanie o skreślaniu z listy uczniów(słuchaczy) w przypadkach określonych w Statucie, po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego,

5) ocenianie pracowników szkoły,

6) decydowanie o awansie na stopień nauczyciela kontraktowego,

7) decydowanie w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji szkoły i jej bieżącego funkcjonowania,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) administrowanie zakładowym  funduszem świadczeń socjalnych i funduszem dochodów oświatowych,

10) powoływanie nauczycieli na stanowiska kierownicze w szkole, inne niż dyrektor      szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej,

11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z kierowaniem szkołą, zleconych innym pracownikom,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

13) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników ustalonego porządku w szkole,

14) wprowadzanie nowych zawodów kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami,

15) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ma możliwość wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego  stroju z uwzględnieniem zasad:

1)  dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Rodziców i Radą Pedagogiczną w przypadku wprowadzenia obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów określa jego wzór dla uczniów szkoły

2) dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia jednolitego stroju, może w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

3. Dyrektor szkoły może podjąć działania organizacyjne mające na celu umożliwienie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

4.   Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni z uwzględnieniem zasad:

1)      dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny i etap pisemny egzaminu zawodowego oraz w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej,

2)  dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) w przyjęty w szkole sposób o ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

3) w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów , którzy zgłoszą taką potrzebę, o możliwości udziału uczniów w w/w zajęciach szkoła informuje rodziców ( prawnych opiekunów) w przyjęty w szkole sposób , tj. na spotkaniach z wychowawcą , poprzez ogłoszenie umieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 67 ust.4 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych , pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 68

1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności:

1)    sprawowanie opieki nad uczniami,

2)    stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

4)    zapewnienie harmonijnego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego w           szkole,

5)    współdziałanie z organami szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły,

6)    opracowanie arkusza organizacji szkoły, programu rozwoju szkoły i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły dokumentów,

7)    opracowanie zakresu obowiązków pracownikom szkoły,

8)    pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców, oraz nadzorowanie pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,

9)                organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły,

10) pomoc w zdobywaniu przez pracowników wyższych kwalifikacji zawodowych i stopni awansu zawodowego,

11)  zapewnienie w miarę możliwości jak najlepszych warunków lokalowych i organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych w szkole,

12)  zapewnienie opieki nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,

13) realizacja zarządzeń organu prowadzącego szkołę i pełniącego nadzór pedagogiczny,

14) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podejmowanych w ramach  ich kompetencji stanowiących,

15) współpraca z Samorządem uczniowskim,

16)  stwarzanie warunków do jak najszerszego rozwijania zainteresowań uczniów,

17)  współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi: zasięganie opinii w sprawach organizacji szkoły, ustalania kryteriów oceny nauczycieli oraz  regulaminów dla pracowników nie będących nauczycielami.

18)  wypełnianie obowiązków zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami,

19) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie wszystkich  zajęć organizowanych   przez szkołę.

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców i Samorządem uczniowskim.

3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny członek Rady Pedagogicznej upoważniony na piśmie przez dyrektora szkoły.

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, informując o tym niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca,  szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

6. Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego dopuszcza do użytku szkolnego na dany rok szkolny przedstawione przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania.

7. Dyrektor szkoły:

 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio:
  1. poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
  2. poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;
  3. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
  5. zajęć religii lub etyki zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
  6. zajęć wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia do zgodności z potrzebami rynku pracy.
  8. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godzin dodatkowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym m.in. na  realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole;

b) zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić zajęcia dodatkowe do szkolnego planu nauczania, dla których nie jest ustalona podstawa programowa – udział uczniów w tych zajęciach jest wtedy obowiązkowy.
 2. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 kwietnia ma obowiązek ustalić formy, sposoby i okresy udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy od roku szkolnego 2012/2013. Ustalenia te powinny zostać poczynione w oparciu o zalecenia zespołów. Wymiar godzin zajęć:
  1. rozwijających uzdolnienia; dydaktyczno – wyrównawczych;
  2. specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 69

1.  W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą : dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu , dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6.  Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski  wynikające  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły w danym okresie.

7.  Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.

9.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej , które mogą naruszać dobra osobiste uczniów( słuchaczy)lub ich rodziców( prawnych opiekunów), opiekunów także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

12. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 70

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły opracowanych przez dyrektora szkoły,

2)  zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów( słuchaczy),

3)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy,

4)  ustalanie form organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)  podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole,

6) ustalanie  do dnia 15 czerwca roku poprzedniego Szkolny zestawu podręczników na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem:

a)  stopnia omówienia w podręczniku zagadnień objętych podstawą programową

b) przygotowania merytorycznego i językowego podręcznika pod kątem możliwości uczniów

c) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat

7) opiniowanie programów nauczania zatwierdzanych przez dyrektora na kolejny rok szkolny,  najpóźniej na sierpniowym zebraniu Rady Pedagogicznej,

8) Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zgody rodziców ucznia  - §5 ust.2 rozp. MEN z 7.02.2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

§ 71

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   zasady organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)   organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych , jeśli szkoła takie kursy prowadzi,

3)   projekt planu finansowego szkoły,

4)   wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)   propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)   opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

7)   opiniuje zestaw przedmiotów realizowanych w szkole w zakresie  rozszerzonym;

 1. wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

2.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, uchwala go i wprowadza do niego zmiany.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole do organu uprawnionego do odwołania.

3a. W przypadku określonym w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

4.   Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły na zasadach określonych w §76.

§ 72

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „ Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i są to:

1)    samorządy klasowe,

2)    Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się z samorządów klasowych

3)    Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

5. Warunkiem kandydowania ucznia do organów samorządowych jest deklaracja aktywnego działania na rzecz młodzieży, klasy, szkoły oraz co najmniej dostateczne wyniki w nauce i dobra ocena zachowania.

6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

7. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach związanych ze szkołą, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i celami, a także z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów nauczania,

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)  prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub audycji nadawanych za pośrednictwem radiowęzła szkolnego,

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z opiekunami samorządu i dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

8. Samorząd w szkole dla dorosłych w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.

§ 73

Do obowiązków opiekuna Samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, szczególnie  tych które wymagają udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły,

2) zapewnienie warunków organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży,

3) czuwanie nad wdrażaniem zasad demokracji wśród młodzieży,

4)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów oświatowych i regulaminów szkolnych,

5) czuwanie nad właściwą postawą młodzieży podczas udziału w uroczystościach szkolnych, państwowych i kościelnych,

6)  informowanie uczniów o uchwałach i postanowieniach Rady Pedagogiczne dotyczących spraw młodzieży,

7)  opieka nad młodzieżą podczas organizowanych przez Samorząd imprez i uroczystości szkolnych,

8)  inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielanie mu pomocy w podejmowanych działaniach,

9)  występowanie z głosem doradczym na zebraniach przedstawicieli Samorządu.

§ 74

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym  określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 6

2) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, z zastrzeżeniem ust. 6

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu o  którym mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7. Programów, o których mowa w §74   ust.5, pkt. 1i 2 nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

9.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.3.

10.  Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego przydziela przedstawiciela z  ramienia Rady Pedagogicznej do bezpośredniej, bieżącej współpracy z Radą Rodziców, najczęściej jest nim wicedyrektor szkoły.

§ 75

1. W szkole może być powołana Rada Szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2.W szkołach, w których Rada Szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 76

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają między sobą w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i pełnienia funkcji opiekuńczych nad młodzieżą.

2.  Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:

1)zapewnia organom szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustalonych kompetencji,

 1. zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami szkoły o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach,
 2. organizuje spotkania przedstawicieli poszczególnych organów szkoły,
 3. sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania poszczególnych organów szkoły i ingeruje w ich działalność gdy jest ona niezgodna z kompetencjami lub statutem szkoły,
 4. umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3. Spory między organami szkoły, za wyjątkiem spraw dotyczących dyrektora szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły.

4. Spory między dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny na wniosek dyrektora szkoły lub innego organu uczestniczącego w sporze.

Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY.

§ 77

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w klasie pierwszej jest ustalana przez organ prowadzący szkołę.
 3. Wymiar zajęć  edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego  w szkole dla poszczególnych oddziałów określa szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012, poz.204); szkolny plan nauczania uwzględnia też godziny zajęć z wychowawcą, zajęcia rewalidacyjne i dodatkowe jeśli takie zajęcia są prowadzone.
 4. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin zajęć z religii lub etyki prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 
  14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992 Nr 36 poz. 155z późn. zm.) oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie kształcenia ogólnego (Dz.U.1999 Nr 67 poz.756 z późn. zm.)
 5. Zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W szkołach ponadgimnazjalnych jest obowiązkowy podział na grupy:
  1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
  2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego,
  3. na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
  4. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
  5. w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania,
  6. na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  7. na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów; w szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego w zależności od realizowanej formy tych zajęć mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,
  8. w przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w pkt 1-4 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

7. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się zestawienie obowiązkowych zajęć  edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w blok przedmiotowy, w ramach którego jest prowadzone zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane wtoku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania co najmniej minimalnego wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

§ 78

1.  Teoretyczne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia poszczególnych zawodach są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem§ 77 ust 6, pkt 4-6.

2. Praktyczne zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej  kształcenia w zawodzie organizowane są przez szkołę  zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626) i mogą odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz instytucjach i podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów danej szkoły oraz na polach znajdujących się w zarządzie trwałym szkoły.

3. Praktyczna nauka zawodu organizowana poza szkołą odbywa się na podstawie  umowy  , która dyrektor szkoły zawiera z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

4.  Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

§ 79

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana w szkole odbywa się w bazie kształcenia praktycznego szkoły na ul.  Torowej 12 oraz w pracowniach tematycznych w głównym budynku szkoły.
 2. Praktyczna nauka zawodu dla zawodu technik rolnik odbywa się także na polach stanowiących cześć majątku trwałego szkoły.
 3. Szkoła dopuszcza możliwość realizacji części tematyki z zakresu praktyczne nauki zawodu w formie wycieczek dydaktycznych.

4. Przebieg realizacji praktycznej nauki zawodu podlega udokumentowaniu w dokumentacji    przebiegu nauczania.

5. Organizacja i przebieg praktycznej nauki zawodu objęta jest nadzorem pedagogicznym.

§ 80

1. Do podstawowych obowiązków szkoły i podmiotów prowadzących praktyczną naukę zawodu należy zapewnienie odpowiednich warunków do odbywania tej nauki, a w szczególności:

1)     przeszkolenie uczniów( słuchaczy) w zakresie przepisów bhp,

2)     przebadanie uczniów( słuchaczy) przez lekarza przed przystąpieniem do zajęć,

3)     ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

4)     organizacja stanowisk pracy i ich wyposażenie zgodnie z wymogami bhp,

5)     umożliwienie korzystania z urządzeń higieniczno - sanitarnych,

6)     zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujących na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)     zapewnienie właściwego nadzoru nad przebiegiem zajęć,

8)     w miarę możliwości organizacja posiłków regeneracyjnych,

9)     współdziałanie w zakresie spraw związanych z organizacją praktycznej

nauki zawodu.

2. W okresie odbywania praktycznej nauki zawodu uczniowie( słuchacze) są obowiązani stosować się do określonych zasad regulaminowych, szczególnie gdy zajęcia odbywają się na terenie obcych podmiotów. W razie naruszenia przez ucznia( słuchacza) obowiązującego porządku, zakład pracy niezwłocznie powiadamia o tym szkołę.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z praktycznej nauki zawodu w formie zajęć ustalonych w planie nauczania szkoły jest warunkiem koniecznym do uzyskania promocji lub ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

§ 81

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, wymiar czasowy dotyczy też innych zajęć o charakterze dydaktycznym.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze nie dłuższym jednak niż 60 min, zachowując ogólny ,tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut.

§ 82

1. Uczeń może zostać przyjęty do szkoły z innej szkoły w trakcie cyklu kształcenia

2. Zasady przechodzenia z innych szkół do szkoły określa Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych( Dz.U. 2004.26.232 ze zmianami).

§ 83

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także emerytowani pracownicy i absolwenci.

§ 84

Organizacja pracy biblioteki szkolnej:

1)  biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z  organizacją roku szkolnego,

2)  czas pracy ustalony w porozumieniu z dyrektorem szkoły wynosi 6 godzin dziennie

(przy 1 etacie nauczyciela bibliotekarza w szkole) i odpowiednio proporcjonalnie zmienia się wraz z liczbą etatów,

3) każda środa poświęcona jest na pracę związaną z powiększaniem, opracowaniem i konserwacją księgozbioru oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy,

4)  księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są tylko w czytelni,

5) prasa codzienna oraz czasopisma społeczno- kulturalne są przechowywane przez rok, a czasopisma specjalistyczne i metodyczne przez 5 lat,

6)  księgozbiór jest systematycznie poddawany selekcji polegającej na wycofywaniu   nieaktualnych, nieprzydatnych w pracy szkoły i zniszczonych pozycji,

7)  co najmniej raz na 5 lat na wniosek dyrektora szkoły przeprowadza się inwentaryzację zbiorów bibliotecznych (w tym czasie księgozbiór nie jest dostępny dla czytelników),

8)  bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia  odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

9)  środki finansowe na pokrycie wydatków biblioteki zapewnia dyrektor szkoły z budżetu szkoły lub po uzgodnieniu z Prezydium Komitetu Rodzicielskiego z funduszy komitetu rodzicielskiego,

10)roczny plan wydatków opracowuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej,

11)wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup książek i ich konserwację, zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych i pomocy dydaktycznych,

12)prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin biblioteki.

§ 85

Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1)  wykonywanie pracy pedagogicznej, polegającej na:

a)    udostępnianiu zbiorów,

b)    udzielaniu informacji,

c)    poradnictwie w doborze lektury,

d)    realizacja ścieżki „ Edukacja czytelniczo - medialna”,

e)    indywidualnych kontaktach z uczniami zdolnymi i trudnymi,

f)    prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa,

g)    pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

2)  wykonywanie pracy organizacyjno- technicznej, polegającej na:

a)    gromadzeniu zbiorów,

b)    ewidencji i opracowywaniu zbiorów, szkoły,

c)    selekcji zbiorów,

d)    prowadzeniu warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, teczki tematyczne),

e)    prowadzeniu dokumentacji bibliotecznej,

f)    prowadzeniu sprawozdawczości (roczne plany pracy i sprawozdania, plany wydatków, statystyka czytelnicza),

3) wypełnianie innych obowiązków, polegających na:

a)    ponoszeniu odpowiedzialności za stan i wykorzystanie zbiorów,

b)    uzgadnianiu stanu majątkowego z księgową szkoły,

c)    współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami,

d)    współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

e)    współpracy z innymi bibliotekami,

f)    proponowaniu innowacji w działalności bibliotecznej.

§ 86

Zasady współpracy biblioteki szkolnej w odniesieniu do:

 1. uczniów i słuchaczy :

a)  służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego,

b)  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze  poprzez zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej , wystawy nowości wydawniczych, konkursy, gry i zabawy czytelnicze,

c)  przysposabia do samokształcenia i poszukiwania źródeł informacji,

d) uczy posługiwania się techniką komputerową w korzystaniu z katalogu bibliotecznego,

e)  służy radą w doborze odpowiedniej lektury,

f)  pomaga uczniom zdolnym oraz tym, którzy mają problemy z nauką,

 1. nauczycieli i wychowawców:

a) współpracuje w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych,

 1. konsultuje i realizuje w miarę możliwości zamówienia dotyczące zakupu podręczników i lektur szkolnych,

c)  zapewnia w miarę możliwości dostęp do pozycji książkowych z zakresu metodyki i dydaktyki niezbędnych w pracy każdego nauczyciela oraz umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 1. przygotowuje zestaw informacyjny z poszczególnych przedmiotów nauczania ułatwiający prowadzenie zajęć nauczycielom,
 2. wspomaga doskonalenie zawodowe i zdobywanie wyższych szczebli awansu zawodowego,
 3. udostępnia pomieszczenie czytelni do prowadzenia wybranych zajęć,

3)   rodziców:

 1. udostępnia zbiory biblioteczne,
 2. przygotowuje zestawienia bibliograficzne dotyczące problemów wychowawczych,
 3. pomaga w procesie wychowawczym poprzez rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka, szacunku do tradycji i dziedzictwa kulturowego,

4)   innych bibliotek:

 1. organizuje  i uczestniczy w imprezach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki,
 2. zapoznaje młodzież z lokalizacją innych ,często fachowych bibliotek w najbliższym środowisku ucznia,
 3. dokonuje wymiany materiałów informacyjnych,
  1. uczestniczy w spotkaniach bibliotekarzy, których celem jest wymiana doświadczeń i informacji.

§ 87

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować miejsca  w internacie innej szkoły funkcjonującej w miejscowości będącej  siedzibą szkoły.

§ 88

Przepisu § 87 nie stosuje się do słuchaczy szkoły dla dorosłych.

§ 89

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem  zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć  określający organizację obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz nadobowiązkowych  zajęć pozalekcyjnych.

Rozdział V.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 90

W szkole zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 91

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2) dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

3)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu umiłowania ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji i wolności,

4)  kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różniącymi się rasą, religią, przynależnością narodową i światopoglądem.

5) nauczyciele mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę, poprzez:

5a) zgodne z czasem rozpoczynanie i kończenie zajęć,

5b) sprawdzenie czy pomieszczenie w którym odbywają się zajęcia edukacyjne odpowiada warunkom bezpieczeństwa,

5c) nie opuszczanie klasy lub innego pomieszczenia w czasie zajęć edukacyjnych, w przypadku wyższej konieczności nauczyciel powinien zapewnić opiekę innego nauczyciela lub personelu szkoły,

5d) reagowanie na nieodpowiednie zachowanie uczniów,

5e) informowanie wychowawców klas i dyrektora szkoły o zaistniałych sytuacjach mogących prowadzić do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

5f) odnotowywanie spostrzeżeń w dzienniku lekcyjnym

2. Do podstawowych zadań nauczyciela szkoły należy w szczególności :

1)  odpowiedzialność  za życie , bezpieczeństwo i godność  osobistą uczniów,

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 2. prawidłowa organizacja przydzielonych zajęć szkolnych: dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych,
 3. troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz całe mienie szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzoną opiece klasopracownię,
 4. wywiązywanie się z innych powierzonych przez dyrektora obowiązków, szczególnie z obowiązku pełnienia dyżurów w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi zgodnie z przydziałem w rozkładzie zajęć i regulaminem dyżurów nauczycieli obowiązującym w szkole; nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur w czasie przerw w tych zajęciach w obiektach sportowych, z których korzysta szkoła na zasadach:

a)   nauczyciel dyżurujący ma obowiązek rozpocząć dyżur zgodnie z ustaleniami o godz. 740, a kończy po zakończenia  zajęć edukacyjnych w danym dniu,

b)   do obowiązku nauczycieli zapewniających bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych należy w szczególności:

- przeciwdziałanie wszystkim sytuacjom  mogącym zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów przebywającym w obszarze placówki;

-  w przypadku zaistnienia wypadku, niezwłocznie zapewnienie opieki poszkodowanej osobie, powiadomienie służb medycznych  i dyrekcji placówki, a w miarę możliwości udzielenia poszkodowanemu  pierwszej pomocy;

-   przeciwdziałania wszystkim przejawom dewastacji, agresywnych zachowań naruszających godność osobistą i ich mienie;

-  zwracania uwagi na wszystkie  podejrzane zachowania uczniów przebywających w szkole,  wskazujące na możliwość spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających i natychmiastowe powiadomienie dyrekcji, wychowawcy i pedagoga szkolnego oraz postępowanie zgodnie z procedurami działającymi w szkole;

- zwracanie uwagi na osoby nie będące uczniami szkoły a znajdujące się w szkole poprzez zapisanie w księdze dyżurów ich danych, a w przypadku gdy osoby te ich nie podają - wyprosić  je z terenu je z budynku lub terenu szkoły (w razie konieczności z powiadomieniem policji);

c)   nauczyciel przed rozpoczęciem dyżuru i po jego zakończeniu podpisuje się w księdze dyżurów i w razie konieczności wpisuje swoje uwagi

d) nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach oraz imprezach organizowanych przez szkołę a odbywających się poza szkołą.

e)   nauczyciele, którzy nie będą sumiennie i obowiązkowo spełniać dyżurów mogą być pomijania przy podziale dodatków motywacyjnych oraz być ukarania karami regulaminowymi (upomnienie, nagana).

f)   bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie pracy uczniów,

 1. doskonalenie własnego warsztatu pracy,
 2. podnoszenie własnego poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie coraz wyższych stopni awansu zawodowego,
 3. rozpoznawanie potrzeb uczniów (słuchaczy) i udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez nich wszelkich niepowodzeń szkolnych,
 4. decydowanie w sprawie doboru metod pracy, programów nauczania, podręczników, form organizacyjnych i pomocy dydaktycznych w nauczaniu swoich przedmiotów,

10) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,

11)  ścisła współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

12)   aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej,

13)  koleżeński stosunek do innych nauczycieli pracujących w szkole,

14)  otaczanie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,

15)  kultura bycia i słowa w pracy i poza środowiskiem szkolnym,

16) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników zatrudnionych w  szkole.

3. Dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy samowolnie, bez zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia opuszczają teren obiektu szkolnego lub innego miejsca odbywania zajęć wynikających z rozkładu zajęć  w czasie ich trwania.

§ 92

1.  W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły i odwołania z niego dokonuje dyrektor  szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę .

§ 93

 1. Do podstawowych zadań i kompetencji wicedyrektora szkoły należy:

1) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,

2)  organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w szkole,

3)  prowadzenie nadzoru pedagogicznego i czynności związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

4)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, sprawności technicznej i odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej szkoły,

5)  hospitowanie wszystkich zajęć szkolnych,

6)  przygotowywanie materiałów na zebrania Rady Pedagogicznej.

 1. Szczegółowy zakres czynności osobie pełniącej funkcję wicedyrektora ustala dyrektor szkoły z zastrzeżeniem sobie prawa do jego okresowej modyfikacji i zmiany w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły.

§ 94

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 95

1. Oddziałem w szkole opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby  nauczyciel wychowawca  opiekował się danym oddziałem  w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Nauczyciel wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

1)    prowadzenie podstawowej dokumentacji pedagogicznej,

2)    organizowanie i przeprowadzanie spotkań z rodzicami uczniów w oddziale (co najmniej 2 razy w roku),

3)    organizowanie pracy samorządu klasowego,

4)    ciągłe prowadzenie procesu wychowawczego w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) i pedagogiem szkolnym,

5)    kształtowanie wśród uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

6)    przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, itp.

§ 96

Sposób rozwiązywania konfliktów zaistniałych na płaszczyźnie: uczeń- nauczyciel, uczeń – wychowawca , i wychowawca – rodzice określa regulamin uczniowski.

Rozdział VI.  UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 97

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

1a. O przyjęcie na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkół posiadający wykształcenie średnie.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie rozporządzenia mówiącego o zakresie organizacji oraz formach opieki zdrowotnej nad uczniami.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Dyrektor przyjmuje uczniów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – klasyfikacyjnej.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust.3, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, wówczas o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej decyduje dyrektor szkoły.

5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy:

 1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z obowiązującymi w danym roku  zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ,
 2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
  1. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

6. Terminy i zasady rekrutacji, o których mowa w ust.5 pkt 1 określa Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych opracowane i obowiązujące  w  roku, w którym prowadzony jest nabór do szkół.

7.  Zasady rekrutacji dotyczą w szczególności:

1)  liczby punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach nauczania.

2) liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z j. polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i uwzględnianie przez szkołę w procesie rekrutacji, zwłaszcza:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończeni a gimnazjum.

8.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu gimnazjalnego, powinna być  równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz za osiągnięcia ucznia o których mowa w ust. 7pkt.2 lit.a) b)

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.7.

10. Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej z zastrzeżeniem ust.9 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w  tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

11. Postanowienia ust.10 nie naruszają uprawnień dzieci innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkół na podstawie odrębnych przepisów.

12.  Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do      dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

13. Dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym kuratorem oświaty ogłasza po dniu 20 sierpnia każdego roku, termin dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie.

14. Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołu szkół.

15. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mają obowiązek dostarczenia do sekretariatu szkoły, w wyznaczonym przez kuratora oświaty terminie następujących dokumentów:

1)    podanie o przyjęcie do szkoły na druku obowiązującym w szkole z zaznaczeniem typu szkoły, zawodu w szkole prowadzącej kształcenia zawodowe i trzech wybranych przedmiotów spośród przedmiotów zaproponowanych przez szkołę,

2)    świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopia świadectwa poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

3)    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminów lub kopia tego zaświadczenia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
 2. dwie fotografie

16. Zmiany informacji dotyczącej przedmiotów branych przez szkołę pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może dokonać najpóźniej w ostatnim dniu terminu wyznaczonego na składanie świadectw ukończenie gimnazjum (kopii świadectw) oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (kopii zaświadczeń).

17. Kandydat składa podanie i komplet dokumentów do wybranej przez siebie szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

18. W złożonym podaniu kandydat może określić inną szkołę wchodzącą w skład Zespołu szkół, do której chciałby być przyjęty w przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły wybranej w pierwszym etapie rekrutacji.

19. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

20. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna po ustaleniu wyników kwalifikacji ustala minimalną liczbę punktów, której uzyskanie umożliwia przyjęcie kandydata do danego typu szkoły.

21. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym jednakowej liczby punktów, mimo zastosowania kryteriów pierwszeństwa przyjęcia zawartych w pkt. 10 i 11  kryteriów rekrutacji, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum.

22. Kandydat, który nie został przyjęty do wybranej szkoły lub na wybrany zawód ma możliwość przejścia do innego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu szkół lub wyboru innego zawodu , jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

23. Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do szkoły muszą oni potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych w pierwszym etapie rekrutacji.

24. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji szkoła prowadzi dalej nabór aż do pełnego zamknięcia listy kandydatów.

25. W sytuacji gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jaką dysponuje szkoła dyrektor może przyjąć wszystkich kandydatów bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jeśli spełniają warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

26. Rekrutacja do szkoły dla dorosłych odbywa się zgodnie z terminami i według zasad obowiązujących w szkołach dla dorosłych określonych w Zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na dany rok.

§ 98

1. Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom warunki zapewniające bezpieczeństwo.

2. Zadania dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy w szkole realizują nauczyciele poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na prowadzonych przez siebie obowiązujących formach zajęć szkolnych , w oparciu o opracowane rozkłady zajęć, nauczycielskie lub  przedmiotowe  systemy oceniania osiągnięć uczniów i wymagania edukacyjne.

3. Przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust.2 dokumentowany jest w:

1)  dziennikach lekcyjnych,

2)  dziennikach zajęć pozalekcyjnych,

3)  dziennikach zajęć dodatkowych

4)  dziennikach nauczania indywidualnego

5)  dzienniczkach kształcenia praktycznego

6)    arkuszach ocen.

7)   dzienniku pedagoga szkolnego

8)   drukach IPET i KIPU

9)  indeksów  w zaocznej szkole dla dorosłych

4. Dokumenty wymienione w ust.3 stanowią podstawową dokumentację procesu nauczania w szkole.

5. Zadania opiekuńczo- wychowawcze nauczyciele realizują we współpracy z Samorządem uczniowskim i rodzicami uczniów.

6. Opiekę nad uczniami sprawuje i odpowiada za ich bezpieczeństwo:

 1. podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
 2. podczas wycieczek, biwaków, rajdów i innych imprez odbywających się poza szkołą- kierownik grupy wraz z wyznaczonymi opiekunami,
 3. nauczycielowi lub wychowawcy sprawującemu opiekę podczas wycieczek programowych lub krajoznawczych, powierza się grupę uczniów( słuchaczy) liczącą do 12 osób w przypadku wycieczek górskich i rowerowych do 10 osób, podczas wyjazdu do teatru, kina , muzeum do 20 osób,
 4. w celu zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa uczniów  (słuchaczy) przed, w czasie i po zajęciach szkolnych w szkole pełnione są dyżury nauczycieli,
 5. dyżur dotyczy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i obowiązuje 20 minut przed rozpoczęciem zajęć, a kończy się 10 minut po zakończeniu zajęć w danym dniu i realizowany jest zgodnie z grafikiem ustalanym przez wicedyrektora szkoły i w oparciu o regulamin dyżurów nauczycieli,
 6. pracownicy obsługi szkoły (woźne, dozorcy) mają obowiązek informować nauczyciela dyżurującego lub dyrektora szkoły o obecności na terenie szkoły osób niepowołanych, a w przypadku gdy w/w osoby zachowają się w sposób agresywny powiadamiać natychmiast najbliższy posterunek policji,
 7. w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkoły oraz wejścia do szkoły i część placu szkolnego z parkingiem objęto systemem monitoringu wizyjnego.

§99

1.  W szkole przestrzegane są prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

2. Podstawowe prawa i obowiązki ucznia, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, tryb odwoływania się od kary oraz przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia ( słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) określa Regulamin uczniowski stanowiący integralną część Statutu szkoły, zawarty w §100 - §104.

§100

Obowiązki ucznia:

1.   Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4) dbać o piękno mowy ojczystej i kultury słowa,

5) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

6) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne, kolegów i koleżanek,

7) nie palić tytoniu i nie pić alkoholu oraz nie używać środków odurzających,

8) dbać o czystość i higienę osobistą,

9) troszczyć sie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole-koszty naprawy uszkodzonego sprzętu ponosi uczeń, w przypadku gdy sprawca szkody jest nieznany  koszty naprawy ponosi cała klasa,

10) szanować sprzęt, wyposażenie, pomoce naukowe, maszyny i ciągniki rolnicze,

11) poruszać się na terenie budynku szkoły w lekkim obuwiu, a obuwie i odzież wierzchnią pozostawiać w szatni, ich zwrot następuje po przedłożeniu wcześniej wydanego numerka- za zniszczenie lub zgubienie numerka uczeń odpowiada materialnie,

12) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych u wychowawcy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia obecności w szkole po okresie absencji,

13) w przypadku nieobecności trwających dłużej niż 1 tydzień uczeń za pośrednictwem rodziców(prawnych opiekunów) informuje szkołę o przyczynie absencji,

14) uczniowie, którzy nie ukończyli 18 lat usprawiedliwiani są przez rodziców (prawnych opiekunów),

15) uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają nieobecności sami – z wyjątkiem wniesionego zastrzeżenia rodziców (prawnych opiekunów), którzy nie wyrażają oni zgody na usprawiedliwianie nieobecności przez ucznia,

16) przestrzegać zakazu dotyczącego używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, takich jak: mp3, mp4, aparaty fotograficzne itp. Na terenie szkoły ( na lekcjach oraz  innych zajęciach lub uroczystościach organizowanych przez szkołę).

17)  odpowiednio zachowywać się podczas zajęć szkolnych w związku z czym uczniów obowiązuje:

a)  nie spóźnianie się na lekcje;

b)  powitanie nauczyciela wchodzącego do klasy (słowami: ”dzień dobry”).

c)  posiadanie zeszytów, pomocy i przyborów potrzebnych na zajęciach

d) przygotowanie stolika do zajęć edukacyjnych, pozostawienie na blacie  jedynie

przyborów do pisania, zeszytu i  książki z danego przedmiotu, innych

niezbędnych pomocy naukowych; na stoliku szczególności nie powinny znajdować się:

- jedzenie i picie,

- zabawki rozpraszające uwagę,

- części garderoby,

- sprzęt sportowy

- aparat komórkowy

e) zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w szczególności

respektowanie wszystkich jego poleceń;

f) szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów

g) utrzymania porządku wokół swojego stolika i w klasie, poszanowanie własności

innych osób,

h) zakaz jedzenia, picia i żucia gumy;

i) zakaz ściągania,

j) zakaz nagrywania zajęć szkolnych bez uzgodnienia z nauczycielem,

k) troska o dobro wspólne : zgłaszanie pracownikom szkoły zauważonych

uszkodzeń i awarii, dbałość o dekoracje w klasach i na korytarzu

wypełnianie poleceń i obowiązków przydzielonych przez wychowawców lub

nauczycieli,

l) przejawianie zachowań nie utrudniające pracy kolegom i nauczycielom tych klas, w których

jeszcze trwają lekcje lub zajęcia pozalekcyjne

ł) uporządkowanie klasy po lekcjach, zebranie śmieci i ustawienie ławek

18) Uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły ostrych i niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów takich jak: noże, kastety, pałki, kije, itp.

19) W przypadku podejrzenia o  złamaniu przez ucznia zakazu zapisanego w §100 ust.1 pkt.18) nauczyciel ma prawo w obecności innego nauczyciela lub pedagoga oraz ucznia dokonać sprawdzenia obecności w/w przedmiotów u ucznia.

20) W przypadku znalezienia w/w przedmiotów nauczyciel ma prawo je odebrać i zabezpieczyć oraz powiadomić dyrektora szkoły, który po analizie zagrożenia może powiadomić Policję.

21) O zaistniałej sytuacji wychowawca powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 101

Prawa ucznia:

1.Uczeń ma prawo do:

1) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, tj.:

 1. odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii poprzez nie zadawanie w tym okresie prac domowych, do dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności z opanowaniem wiedzy, do jawności ocen na lekcjach oraz jawnej oceny na lekcji wychowawczej swego postępowania i zachowania,
 2. zapowiadania lekcji powtórzeniowej i sprawdzianów z dużych partii materiału przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  1. pisania prac kontrolnych w wymiarze czasu nie dłuższym niż 2 godz. lekcyjne,
  2. pisania jednego pisemnego sprawdzianu w ciągu dnia z dużej partii materiału, a w ciągu tygodnia trzech sprawdzianów,
  3. opuszczenia sali lekcyjnej bez konsekwencji – po upływie 15minut nieobecności nauczyciela na lekcji,

2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej materialnej ,

4)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

12) zmiany wychowawcy klasy,

 1. egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego na zasadach  ustalonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

14) korzystania z telefonu szkolnego w szczególności w przypadkach (choroby, zdarzeń

losowych)

15) opieki i pomocy w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Uczeń ma prawo do:

a) wniesienia na piśmie zażalenia do dyrektora szkoły, gdy w szkole nie są przestrzegane prawa ucznia określone w Regulaminie uczniowskim .

b) dyrektor szkoły ma obowiązek odpowiedzieć na wniesione zażalenie w terminie 14 dni od daty  jego złożenia.

c) uczeń ma prawo odwołać się od odpowiedzi dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą za pośrednictwem dyrektora szkoły.

d) prawo do złożenia zażalenia i odwołania, o których mowa w ust. 1 i 3 przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na takich samych zasadach.

e) w wyjątkowych wypadkach uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą odwołać się do Rzecznika Praw Dziecka za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 102

Nagrody i kary

1.  Wobec uczniów mogą być stosowane nagrody i kary. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2. Stosowane nagrody wobec uczniów, to:

1) pochwała wychowawcy  wobec klasy,

2) pochwała dyrektora na apelu szkolnym,

3) list pochwalny do rodziców,

4) nagroda rzeczowa lub pieniężna,

5) uczestnictwo w imprezie szkolnej lub wycieczce o ograniczonej liczbie miejsc.

3.  Stosowane kary wobec uczniów, to:

1)    upomnienie wychowawcy klasy za:

 1. opuszczenie 20 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze,
 2. niewłaściwe zachowanie się,

2)    upomnienie dyrektora szkoły za:

a)  opuszczenie 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

b)  niewłaściwe zachowanie się,

3)    nagana dyrektora lub przeniesienie do równoległej klasy za:

a) opuszczenie 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

b) nieodpowiednie zachowanie się,

4. Nagrody przyznaje i kary stosuje:

1)    wychowawca klasy na wniosek:

 1. nauczycieli,
 2. samorządu klasowego,
 3. Samorządu uczniowskiego,

2)    dyrektor szkoły na wniosek :

a) wychowawcy klasy,

b) Samorządu uczniowskiego,

 1. nauczycieli,

3) Rada Pedagogiczna na wniosek:

a)   samorządu klasowego,

b)   Samorządu uczniowskiego,

c)   wychowawcy klasy,

 1. dyrektora szkoły

5. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem ucznia.

§ 103

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia     ucznia z listy uczniów  w następujących przypadkach:

a) rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych,

b) braku postępów  w nauce mimo powtarzania klasy i nieusprawiedliwionej absencji,

c) na podstawie skazującego wyroku sądowego,

d) za bezmyślne niszczenie sprzętu szkolnego, wulgarne odnoszenie się do nauczycieli,   pracowników szkoły oraz znęcanie się nad koleżankami i kolegami,

e) za kilkakrotne stwierdzenie nadużywania używek typu alkohol, narkotyki.

Tryb skreślenia z listy uczniów:

2. Tryb skreślenia  z listy uczniów:

1)      wychowawca klasy ma obowiązek przed wystąpieniem do Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów, powiadomić listownie (za potwierdzeniem odbioru) rodziców (prawnych opiekunów) o wszczęciu postępowania w sprawie relegowania ucznia ze szkoły. Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia, rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się do szkoły w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, wniosek o skreślenie trafia do Rady Pedagogicznej, jednocześnie wychowawca ma obowiązek poinformowania ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony( wychowawca, pedagog szkolny, inny); wniosek o skreślenie ucznia z listy powinien zawierać dowody w sprawie( opinie, wyjaśnienia stron, także rodziców(prawnych opiekunów) – jeżeli zostały złożone w w/w terminie 14 dni) ;zgodnie z art. 61 KPA wszczynając postępowanie wychowawca zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o prawie wglądu w dokumentację sprawy,

2)    dyrektor szkoły w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego,

3)    uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od wymierzonej przez nauczyciela kary do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary,

4)    dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie nałożonej kary, jeżeli uzyska poręczenie Samorządu uczniowskiego, nauczyciela wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów). Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować,

5)    uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary,

6)    złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji,

7) w przypadku nie wniesienia odwołania od wymierzonej kary w terminie, o którym mowa w pkt 3 i 5 kara staje się prawomocna i podlega natychmiastowemu wykonaniu,

8) prawo do wniesienia odwołania od wymierzonej kary, o którym mowa w pkt 3 i 5  przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na takich samych zasadach,

9) szkoła ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Informacja listowna jest wymagana w przypadku:

a)    nagrody, o których mowa w § 102 ust.2 pkt 3- 5,

b)    kary, o których mowa w  § 102 ust. 3 ,  § 103 ust 1 .

§ 104

 1. W związku z możliwością powstawania sytuacji konfliktowych na terenie szkoły ich rozwiązywanie opiera się na mediacji do momentu porozumienia zainteresowanych stron
 2. W przypadku braku porozumienia pomimo mediacji, sposobem rozstrzygnięcia staje się arbitraż
 3. Sytuacje konfliktowe miedzy uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane przede wszystkim na terenie szkoły z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego
 4. W sytuacji gdy zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu , mogą odwołać się do innych organów szkoły (dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego)
 5. W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane konflikty między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami/opiekunami prawnymi a nauczycielem
 6. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły zainteresowane strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkolę( Powiatu Sokółskiego), organu nadzoru (Podlaskiego Kuratora Oświaty)
 7.  § 105
 1. W sprawach spornych prowadzi się mediację na terenie szkoły, aż do rozwiązania konfliktu
 2. Mediatorem może być:
 1. Wychowawca klasy w sporach między
 2. uczniami
 3. uczniem i nauczycielem przedmiotu
 4. rodzicem/opiekunem a nauczycielem przedmiotu
  1. Pedagog szkolny w sporach między:
  2. uczniami
  3. uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadziło rozwiązania konfliktu
  4. uczniem i wychowawcą
   1. Dyrektor w konfliktach pomiędzy:
   2. uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu
   3. uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu
   4. nauczycielami
   5. nauczycielem a innym pracownikiem szkoły

§ 106

 1. Ustala się następujący tryb rozstrzygnięcia sytuacji spornej między stronami:

1)  zapoznanie z opinią stron

2)  podjęcie mediacji

3)  wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

Rozdział VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 107

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej – ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. mjr  Henryka Dobrzańskiego- Hubala ul. Polna 1, 16-100 Sokółka

2.  Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu.

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i poszczególnych typów szkół.

4. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny, obejmujący takie uroczystości szkolne jak:

1) inauguracja nowego roku szkolnego,

2) pożegnanie absolwentów,

2) zakończenie roku szkolnego,

3) apele szkolne,

4) uroczyste wręczenie sztandaru lub nadania imienia szkole.

Rozdział VIII.   ZASADY PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA          DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

§ 108

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji ( Dz.U.2002.23.225 ze zmianami).

§ 109

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

Dziennik może być prowadzony w formie elektronicznej –„dziennik elektroniczny”

2. Do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) oraz ocen zachowania i zaliczeń.

3. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć pozalekcyjnych ( stałe lub okazjonalne), a zapisy w nich dokonywane nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu procesu nauczania, a w szczególności:

1) zajęcia z nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

2) zajęcia z nauki pracy maszynami rolniczymi

3) zajęcia z fakultetów w klasach maturalnych

4) kół zainteresowań, zespołów, klubów i  innych form pracy ujętych w arkuszu organizacji szkoły.

4. Szkoła prowadzi dziennik pedagoga szkolnego.

5. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia dokumentację badań lekarskich.

6. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych i dziennik pedagoga mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

7. Ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, np. notatnik nauczyciela wychowania fizycznego, z tym że  ustalone dla ucznia oceny nanosi się systematycznie do dziennika lekcyjnego

.

§ 110

1.  Szkoła prowadzi dla każdego ucznia i słuchacza przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen.

2. W przypadku przejścia ucznia i słuchacza do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.

§ 111

1. W typach szkół prowadzących kształcenie praktyczne uwzględniające praktyczną naukę zawodu uczniom i słuchaczom wydawane są dzienniczki praktycznej nauki zawodu, dokumentujące realizację tematyki tych zajęć podczas całego cyklu kształcenia.

§ 112

1.  Szkoła zawodowa wydaje indeksy słuchaczom kształcącym się w systemie stacjonarnym i zaocznym

2. Indeks jest dokumentem potwierdzającym uzyskane oceny i złożenie egzaminów.

§ 113

Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny  program lub tok nauki oraz pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne, protokoły egzaminacyjne słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej.

§114

1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi, kradzieży lub innych zdarzeń losowych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji przede wszystkim zaś ksiąg uczniów,  arkuszy ocen i protokołów egzaminów dojrzałości.

2.  Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania, innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym członków państwowych komisji egzaminacyjnej.

3.  Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokółu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4.  O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.

§ 115

1.  W szkole obowiązuje system  kancelaryjny oparty  na jednolitym rzeczowym  wykazie akt  zwanym dalej „wykazem akt”.

2.  Szkoła wybiera z jednolitego rzeczowego wykazu akt te pozycje, które występują w jej działalności i odpowiadają zagadnieniom przez nią opracowywanym.

3.    Wykaz akt kwalifikacji rzeczowej zawiera również kwalifikację akt według wartości archiwalnej, w szkole występują dokumenty posiadające wyłącznie wartość praktyczną – dokumentacja nie archiwalna oznaczona  symbolem B .

4.    Dokumentacja nie archiwalna oznaczona symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich  określających  terminy przechowywania , obejmuje materiały o czasowym znaczeniu praktycznym, które  mają być  przekazane na makulaturę po ustalonym w wykazie akt okresie  przechowywania ,po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych,  poczynając od  1 stycznia roku następnego po utracie praktycznego znaczenia materiałów  dla potrzeb szkoły,  dla celów kontrolnych  i innych .

5.    Dokumentacja nie archiwalna oznaczona symbolem ,,Bc” obejmuje akta, które tracą wartość praktyczną już w komórce organizacyjnej jaką jest szkoła. Są to z reguły materiały pomocnicze służące do opracowania różnych spraw. Okres ich przechowywania nie przekracza 2 lat. Sposób ich brakowania i niszczenia należy uzgodnić z właściwym archiwum państwowym.

6.    Podział dokumentacji prowadzonej w szkole z uwzględnieniem symboli klasyfikacyjnych  i kategorii archiwalnej zawiera jednolity  rzeczowy wykaz akt stanowiący integralną cześć instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole.

7.    Wszystkie dokumenty (pisma) dotyczące tej samej sprawy tworzą akta sprawy, akta szeregu spraw dotyczących tego samego zagadnienia z danego roku kalendarzowego  łączy się w teczkach. Niezależnie od ilości teczek określona grupa spraw realizowanych przedmiotowo do jednego hasła wymienionego w rzeczowym wykazie akt określana jest jednym symbolem klasyfikacyjnym i zaliczana do tej samej kategorii archiwalnej.

8.    Zasadą jest nie łączenie akt o różnych kategoriach archiwalnych w jednej teczce.

9.    Dla każdej teczki aktowej odpowiadającej końcowej klasie wykazu akt zakłada się spisy spraw, w których rejestruje się sprawę i nadaje jej znak będący cechą rozpoznającą sprawy.

10. Teczki aktowe sprawy przechowuje się jako dokumentację bieżącą szkoły przez pierwsze dwa lata licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do szkolnej składnicy akt.

Rozdział IX.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ SZKOŁY

§116

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2009.157.1240 ze zmianami)
 2. Szkoła jest jednostką budżetową zaliczaną do sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest powiat.

3. W szkole obowiązuje jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych, który uwzględnia zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości i standardach międzynarodowych.

4. W ramach gospodarowania środkami specjalnymi, sporządza się roczny plan finansowy obejmujący także przychody i wydatki dochodów oświatowych..

5. Szkoła dokonuje zakupów, usług, i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”. Zmiany przychodów i wydatków wymagają dokonania zmian w planie finansowym.

7. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

§117

1. Zarząd powiatu uchwala nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego uchwałę budżetową i na jej podstawie opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu szkoły.

2.  Do czasu uchwalenia budżetu powiatu nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego obowiązuje projekt uchwały budżetowej.

3. Dla poniesienia przez szkołę jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody zarządu powiatu.

4.  Zarząd powiatu może upoważnić dyrektora szkoły do dokonywania przeniesień planowanych wydatków przez wprowadzenie zmian w planie finansowym szkoły.

5.  O zmianach, o których mowa w ust.4 dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić organ prowadzący szkołę.

6.  Organ prowadzący szkołę może ustalić dla szkoły dodatkowe ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań bądź dokonywania wydatków w planie finansowym szkoły.

§ 118

1. Szkoła ma prawo do gromadzenia środków na specjalnie wyodrębnionych rachunkach bankowych obejmujących dochody oświatowe lub rachunkach celowych związanych z realizacja projektów.

2. Źródła pochodzenia środków na dochodach oświatowych i cele, na które mogą one być przeznaczone określa uchwała rady powiatu.

3.  Środki na koncie dochodów oświatowych nie są rozliczane z budżetem.

4.W ramach gospodarowania środkami dochodów oświatowych, sporządza się roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki .

§ 119

1. Szkoła ma obowiązek przekazywania do organu prowadzącego sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

2.  Bankową obsługę budżetu szkoły prowadzi bank wybrany przez organ prowadzący szkołę w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 120

1. Osoba odpowiedzialna za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkole podlega karze.

2. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

1)    upomnienia,

2)    nagany,

3)    kary pieniężnej,

4)    zakaz pełnienia funkcji kierowniczej związanej z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z obowiązująca ustawą o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ X :   SZKOŁA POLICEALNA NR 3 DLA DOROSŁYCH

§ 121

 1. Kształcenie  w Szkole Policealnej Nr 3 dla Dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.
 2. Zajęcia ze słuchaczami przeprowadzane są w formie konsultacji zbiorowych,  odbywających się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni.
 3. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
 4. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie każdego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą- przedegzaminacyjną.
 5. Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych realizuje cele i zadania określone w statucie szkoły.
 6. Organami Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna szkoły, do której stosuje się odpowiednio przepisy   §69- §71 niniejszego statutu.

 1. Na wniosek słuchaczy może być utworzony w szkole samorząd słuchaczy działający na zasadach ustanowionych dla samorządu uczniowskiego określonych w § 72 -§73.
 2. Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych realizuje nauczanie w układzie semestralnym.
 3. Do oceniania wewnątrzszkolnego   słuchaczy Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy §29, §21ust1-4,§22,§23 ust.1,§24 ust 1-3,§25,§26,§28,§29,§30,§31-35

10.  Do klasyfikacji i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych stosuje się przepisy § 49,§50,§51 ust.3,4,5,6,7a,8,9,11,§53,§57, § 59-61 niniejszego statutu.

11. W  Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych zadania wychowawcy klasy, o których mowa w     § 95 (za wyjątkiem ust.4 pkt. 2 i 4) wykonuje opiekun  oddziału

12.  Do praw i obowiązków słuchacza stosuje się odpowiednio przepisy §99, 
§100, §101(za wyjątkiem ust. 1 pkt.3) oraz  §110 niniejszego statutu.

13.  Wobec słuchaczy mogą być stosowane nagrody i kary w trybie i na zasadach, o których mowa w §102 (za wyjątkiem ust.2 pkt.3) niniejszego statutu.

14.  Skreślenie słuchaczy z listy słuchaczy szkoły dla dorosłych następuje na wniosek opiekuna oddziału, po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.

Słuchacz ma prawo do odwołania od kary w terminie 14 dni od wymierzenia kary do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły.

15. W Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych stosuje się także przepisy  określone  w §43, §88, §108, §109 ust.1,2,3, §110-115.

16. W Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych nie stosuje się przepisów §10, §11, §15, 
§16 ,  §54, §58, §109 ust.4,5.

§ 122

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealne nr 3 dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci szkół dających średnie wykształcenie.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 3. Rekrutacja słuchaczy do szkoły prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów  do publicznych szkół.

4.   O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje łącznie:

a)   pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

b) suma punktów za oceny uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia  .

5.  O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

6. W celu przeprowadzenia rekrutacji słuchaczy na semestr pierwszy Szkoły Policealne nr 3 dla Dorosłych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną i określa jej zadania, do których należą:

1) opracowanie szczegółowych zasad punktacji,

2) ustalenie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

3) sporządzenie protokółu postępowania kwalifikacyjnego

7. Naboru słuchaczy na semestr pierwszy Szkoły Policealne nr 3 dla Dorosłych komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna dokonuje po dniu 20 sierpnia każdego roku.

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, dyrektor może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej, a także od rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkoły podejmuje wówczas dyrektor szkoły.

9. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1)sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

10. Od decyzji komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 123

1. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego albo zdanie egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.

2. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy, za zgodą dyrektora szkoły, może zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu eksternistycznego z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.

3. Słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Jeżeli w semestrze na który słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, słuchacz może:

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego

2)  kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w   poprzedniej szkole

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

5. Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

§ 124

 1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
 2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne wg skali określonej w § 24, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
 4. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu- zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzone z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych.

§ 125

1. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje , przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje ,oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu z prac kontrolnych przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku otrzymania oceny negatywnej słuchacz jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultację lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1a) Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z pracy kontrolnej słuchacz jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą  prace kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

2. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony również słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3. Egzaminy semestralne odbywają się w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających ferie zimowe i letnie, a w semestrze  programowo najwyższym, w ciągu dwóch tygodni poprzedzających ustalony zgodnie z organizacją danego roku szkolnego termin zakończenia zajęć dydaktycznych.

4. W Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

5. Słuchacz w Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych właściwych dla zawodu , w którym się kształci. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

6. Wybór przedmiotów dokonywany jest przez Radę Pedagogiczną i ujęty w planie nauczania szkoły dla dorosłych. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na konferencji instruktażowej rozpoczynającej semestr.

7. Terminarz egzaminów pisemnych i ustnych ustala dyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania i zapoznaje z nim słuchaczy na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

8. Egzamin przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

9. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) ustala nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza - dyrektor szkoły.

10. Słuchacz zdał egzamin, jeśli na egzaminie semestralnym otrzymał ocenę uznaną za pozytywną zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, z jednego obowiązującego w danym semestrze egzaminu , słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych dla tego egzaminu.

13. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły na pisemną prośbę słuchacza, po zakończeniu semestru jesiennego, nie później jednak niż do końca lutego, a po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.

14. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, semestralna ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala według skali określonej w § 24 ust.1 statutu szkoły.

15. Semestralna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez słuchacza z zaliczeniowych prac kontrolnych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z zaliczeniowych prac kontrolnych ustala się według skali, o której mowa w § 24 ust.1.

16. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danego modułu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania określa statut szkoły.

§ 126

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych określa §57 niniejszego statutu.

§ 127

1.Statut szkoły może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej.

2. Rada pedagogiczna na mocy uchwały, może zobowiązać dyrektora szkoły do ogłoszenia tekstu jednolitego statutu szkoły.

§128

1.    Traci moc dotychczasowy Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

2.    Jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce wchodzi w życie z dniem 26 października 2012r.

Zgodnie z §4 Uchwały Nr 01/12/13 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce z dnia 26 października 2012r oraz §127 ust. 2 statutu niniejszy tekst jest ujednoliconym tekstem Statutu Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w którym wytłuszczono zmiany wynikające z ww. uchwały. Ujednolicony tekst statutu Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce odzwierciedla stan prawny na dzień 1 września 2012r.