^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

logo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁROLNICZYCH

im. mjr HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA

W SOKÓŁCE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Skład samorządu:

Marlena Radkiewicz-przewodniczący

Maciej Greś - z-ca przewodniczącego

Patrycja Kozioł - skarbnik

Januszkiewicz Damian, Jacewicz Dawid – sekretarz

Opiekunowie: Joanna Kubicka, Małgorzata Klocek

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2016/2017

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.


Termin Zadania Formy realizacji
wrzesień

Zebranie samorządu

uczniowskiego.

- zebranie nowego samorządu i wybór zarządu, czyli:

przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika;

poinformowanie o obowiązkach

- opracowanie harmonogramu zadań z

uwzględnieniem kalendarza szkolnego

 

Spotkanie samorządu

z przedstawicielami klas.

- przedstawienie planu pracy samorządu

- wypisanie propozycji zgłaszanych przez

przewodniczących klas

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie

terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-zatwierdzenie planu pracy samorządu przez Dyrektora szkoły

październik Otrzęsiny klas pierwszych - pomoc w organizacji otrzęsin
  3 października – Światowy Dzień Uśmiechu - kotylion z wesołą minką – „ wesołym łatwiej żyć”
 

Dzień Komisji Edukacji

Narodowej

- złożenie życzeń dyrekcji, nauczycielom,

pracownikom obsługi i administracji

 

Aktualizacja strony

internetowej SU oraz gazetki szkolnej

- umieszczenie informacji o opiekunach oraz składzie samorządu szkolnego;

- aktualizowanie strony na bieżąco

- zagospodarowanie gazetki samorządu

  Wyjście na cmentarz sprzątanie zapomnianych grobów  
listopad

Zapalenie zniczy na grobach

zmarłych nauczycieli

i pracowników szkoły

- zakupienie zniczy

- zapalenie zniczy na grobach

  Obchody Święta Niepodległości

- gazetka ścienna

Udział w uroczystości Święta Niepodległości

  12 listopada – Dzień Młodzieży - do ustalenia z młodzieżą
  21 listopada – Światowy Dzień Pozdrowień - pozdrowienia przez radiowęzeł
  Spotkanie z wybitną postacią  
  Andrzejki

- dzień wróżb w naszej szkole


grudzień Mikołajki

- mikołajkowy kiermasz ciast

- akcja „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania”

 

Międzyklasowy konkurs na

stroik świąteczny

- opracowanie regulaminu

- ogłoszenie konkursu

- wybranie jury

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego

wyników podczas świątecznego apelu

  Wigilia szkolna - pomoc w przygotowaniu i złożenie życzeń świątecznych
styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

- włączenie się do akcji
  Organizacja konkursu na najlepszą frekwencję - wyjście do kina
luty

Zabawa karnawałowa dla dzieci

nauczycieli i pracowników szkoły

- przygotowanie dekoracji oraz poczęstunku

- zabawy, konkursy

  Walentynki

- poczta Walentynowa

do ustalenia z młodzieżą

  Spotkanie z sybirakiem  
  Tłusty czwartek - słodka akcja
marzec Dzień kobiet i mężczyzna

- wykonanie gazetki okolicznościowej

- złożenie życzeń dla pań i panów pracujących w naszej szkole

  Dzień otwarty - pomoc przy organizacji
  25 marca – Dzień Krawata - mile widziane krawaty
kwiecień Wielkanoc - gazetka okolicznościowa
  Pożegnanie maturzystów - złożenie życzeń
29.04 Międzynarodowy dzień tańca -zumba na długiej przerwie
maj Dzień Rodziny - gazetka okolicznościowa
03.06 Dzień dobrej frekwencji - dzień bez kartkówki
czerwiec Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2014/2015 - przygotowanie sprawozdania
  Zakończenie roku szkolnego - pomoc w organizacji
Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.