foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

technikprzemysłu mody2

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

Administratorem Danych uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych  jest:

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala                              w Sokółce

z siedzibą: ul. Polna 1, 16-100 Sokółce

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Martę Jurgiel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

85 711-20-44

 Dane uczniów, rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:

Rekrutacji oraz realizacji obowiązku nauki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczniów jest:

 Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępnianie innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Uczeń/rodzic/opiekun prawny ma prawo do:

1.       dostępu do danych osobowych swoich/ swoich dzieci oraz możliwość ich sprostowania,

2.       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.       przenoszenia danych,

5.       cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (dotyczy to tylko zgody na udostępnienie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona),

6.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez uczniów dane są:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Ucznia dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji               i profilowaniu.