^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 ( dla uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych)

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Polna 1, zwany dalej administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora   (85) 711 20 44, e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018r. powołany został Inspektor danych osobowych (IOD) – tel. 85 711 20 44
  2. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN                   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Rodzice uczniów posiadają prawo do:
  5. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich dzieci, ich sprostowania b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym przetwarzaniem danych c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na udostępnianie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe uczniów są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego                        z przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  7. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.