^Back To Top

Kompetentni i wykwalifikowani

  1. Udział w projekcie pn. ,, Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego przez Powiat Sokólski w ramach RPOWP ,Oś priorytetowa III- Kompetencje i kwalifikacje zawodowe, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki , Poddziałanie 3.3.1

Czas realizacji : 01.09.2017- 30.06.2019r.

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.