^Back To Top

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE na rok szkolny 2019/2020 opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum    oraz Zarządzeniem  Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej składa w następujących terminach ustalonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dokumenty do wybranych przez siebie szkół:

- składanie dokumentów:

od 13 maja do 18 czerwca 2018 do godz.1600

      - składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 21 czerwca  do 25 czerwca 2019 do godz.1600

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły:

do 04 lipca 2019r

      - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :  

5 lipca 2019 o godz. 1000

- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie:

do 08 lipca 2019r do godz. 1600

- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu                                  

                                                        do 10 lipca 2019 do godz.1600

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc            

12 lipca 2019 o godz.1000

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa na formularzu opracowanym przez szkołę z podaniem wszystkich wymaganych przez szkołę informacji.(formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zsrsokolka.pl
 1. Zmiany informacji dotyczącej wyboru przedmiotów branych przez szkołę pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może dokonać najpóźniej w ostatnim dniu terminu wyznaczonego na składanie świadectw ukończenia gimnazjum (kopii świadectw) oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (kopii zaświadczeń).
 1. Kandydat składa wniosek i komplet dokumentów do wybranej przez siebie szkoły wchodzącej w skład Zespołu:

- wniosek o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem typu szkoły, zawodu – w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,  trzech wybranych przedmiotów spośród przedmiotów zaproponowanych przez szkołę,

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

   - zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ,(skierowanie będzie wydawane od 05 lipca 2019 od godz.1000 do 08 lipca 2019r do godz.1600)

- dwie fotografie

 1. W złożonym wniosku kandydat może określić inny zawód w wybranej szkole, w której chciałby się kształcić w przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły w zawodzie wybranym w pierwszym etapie rekrutacji.
 1. Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu pierwszego terminu rekrutacji wyznaczonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jeżeli szkoła po upływie tego terminu dysponuje wolnymi miejscami o okres czasu wyznaczony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły muszą oni potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego zgodnie z terminarzem przedstawionym w punkcie 1.
 1. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji szkoła prowadzi dalej nabór aż do pełnego zamknięcia listy kandydatów.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez szkolną komisję rekrutacyjną do obliczenia liczby punktów osiągniętej  przez kandydatów stosuje się następujące zasady :
 • przy obliczaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przy ubieganiu się do wszystkich typów szkół w zespole bierze się pod uwagę następujące przedmioty nauczania:
 • język polski
 • trzy przedmioty zadeklarowane przez kandydata w podaniu  spośród następujących  przedmiotów zaproponowanych przez szkołę: matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia, technika,  język obcy wybrany przez kandydata.
 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to:
 • za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum –               100 pkt.

w tym:

 • za oceny z języka polskiego, matematyki i 2 wybranych przedmiotów   -   72 pkt.
 • za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum                                                                        -    18 pkt.

 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -     7 pkt.
 • za aktywność społeczną -     3 pkt.

 

 • za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku

     nauki gimnazjum                                                                                  -       100 pkt.

(wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1/ języka polskiego; 2/ historii i wiedzy o społeczeństwie; 3/ matematyki; 4/ przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5/ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym- uzyskane wyniki procentowe z każdego zakresu są mnożone przez przelicznik 0,2, np. 75% x 0,2 = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100).

 • szczegółowa punktacja  ocen uzyskanych  na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych  jest następująca:
 • ocena celująca -  18 pkt.
 • ocena bardzo dobra -  17 pkt.
 • ocena dobra -  14 pkt.
 • ocena dostateczna -    8 pkt.
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.
 • szczegółowa punktacja za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum jest następująca:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

6) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

    

7)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym   przez  kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4.  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

8) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 3. c) dwóch lub więcej tytułów  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nie- objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 5. e) tytułu laureata turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.
 6. f) tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt.

9) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5 – 8, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  11) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w    tym na rzecz    środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa wart.20f ust.2 pkt4 lit.b, art.20h ust.6  pkt5 lit.b, art.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 

  12) wskazane osiągnięcia uczniów punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich wpisem na   świadectwie ukończenia szkoły.

 1. Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.
 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym przenoszona jest z zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
 1. 12. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 1. W sytuacji gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jaką dysponuje szkoła dyrektor może przyjąć wszystkich kandydatów bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jeśli spełniają  warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 1. U kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły , a zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów , ustala się łączną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczając liczbę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum wg. zasad określonych Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 § 8.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna po ustaleniu wyników kwalifikacji ustala minimalną liczbę punktów, której uzyskanie umożliwia przyjęcie kandydata do danego typu szkoły.
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wybiera się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, nie kolidującymi z zaświadczeniem lekarskim z ust.4

17.W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie postepowania       rekrutacyjnego, na trzecim  etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. niepełnosprawność kandydata,
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci),
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO – HUBALA W SOKÓŁCE na rok szkolny 2019/2020 opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, oraz Zarządzeniem  Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa w następujących terminach ustalonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do ponadpodstawowej dokumenty do wybranych przez siebie szkół:

- składanie wniosków:               

od 13 maja do 18 czerwca 2019 do godz.1600

   - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca  do 25 czerwca 2019 do godz.1600

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły:

do 04 lipca 2019r

     - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   

5 lipca 2019 o godz. 1000

     - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie:

do 08 lipca 2019r do godz. 1600

   - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:                                  

                                                        do 10 lipca 2019 do godz.1600

    - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc            

12 lipca 2019 o godz.1000

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa na formularzu opracowanym przez szkołę z podaniem wszystkich wymaganych przez szkołę informacji.(formularz do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zsrsokolka.pl)
 2. Kandydat składa wniosek i komplet dokumentów do wybranej przez siebie szkoły wchodzącej w skład Zespołu:

  - wniosek o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem typu szkoły, zawodu – w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,

  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

   - zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

  - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ,(skierowanie będzie wydawane od 05 lipca 2019 od godz.1000 do 08 lipca 2019r dogodz.1600)

  - dwie fotografie

 1. W złożonym wniosku kandydat może określić inny zawód w wybranej szkole, w której chciałby się kształcić w przypadku przyjęty w przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły w zawodzie wybranym w pierwszym etapie rekrutacji.
 1. Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu pierwszego terminu rekrutacji wyznaczonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jeżeli szkoła po upływie tego terminu dysponuje wolnymi miejscami o okres czasu wyznaczony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły muszą oni potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o szczegółowych wynikach  egzaminu ósmoklasisty zgodnie z terminarzem przedstawionym w punkcie 1.
 1. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji szkoła prowadzi dalej nabór aż do pełnego zamknięcia listy kandydatów.
 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez szkolną komisję rekrutacyjną do obliczenia liczby punktów  osiągniętej  przez kandydatów stosuje się następujące zasady :
 • przy obliczaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przy ubieganiu się do wszystkich typów szkół w zespole bierze się pod uwagę następujące przedmioty nauczania:
 • język polski
 • matematyka
 • dwa następujące przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację: język obcy nowożytny, informatyka.
 • maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to:
 • za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 pkt.

w tym:

 • za oceny z języka polskiego, matematyki i 2 wybranych przedmiotów   -   72 pkt.
 • za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej                                                         -    18 pkt.

 • za świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem                                -     7 pkt.
 • za aktywność społeczna                               -     3 pkt.

 

za wyniki egzaminu ósmoklasisty                                                           -       100 pkt.

 

 (wyniki egzaminu ósmoklasisty są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1/ języka polskiego; 2/ matematyki;  mnoży się przez 0,35 3/ języka obcego nowożytnego - są mnożone przez przelicznik 0,3 ). Maksymalna liczba punktów za 3 wyników procentowych wynosi 100.

 • szczegółowa punktacja  ocen uzyskanych  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację jest następująca:
 • ocena celująca -  18 pkt.
 • ocena bardzo dobra -  17 pkt.
 • ocena dobra -  14 pkt.
 • ocena dostateczna -    8 pkt.
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.
 • szczegółowa punktacja za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum jest następująca:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

6) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

  7)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym   przez  kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4.  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  8) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.

c)dwóch lub więcej  tytułów  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nie- objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.

 1. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 2. e) tytułu laureata turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.
 3. f) tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt.

9) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5 – 8, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  11) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w    tym na rzecz    środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa wart.20f ust.2 pkt4 lit.b, art.20h ust.6  pkt5 lit.b, art.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 

12) Wskazane osiągnięcia uczniów punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich wpisem na   świadectwie ukończenia szkoły.

 1. Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym przenoszona jest z zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
 1. 12. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.
 1. W sytuacji gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc jaką dysponuje szkoła dyrektor może przyjąć wszystkich kandydatów bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jeśli spełniają  warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 1. U kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły , a zwolnionych ze zdawania egzaminu ósmoklasisty na podstawie odrębnych przepisów , ustala się łączną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczając liczbę punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum wg. zasad określonych Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 § 8.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna po ustaleniu wyników kwalifikacji ustala minimalną liczbę punktów, której uzyskanie umożliwia przyjęcie kandydata do danego typu szkoły.
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wybiera się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, nie kolidującymi z zaświadczeniem lekarskim z pkt.3
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. wielodzietność rodziny kandydata(oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci),
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 01/2019 dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce z dnia 12.02.2019r. w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Nr 2 w Sokółce na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych przy obliczaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły brane będą oceny z: języka polskiego, matematyki oraz z:

- języka obcego będącego wiodącym językiem obcym nowożytnym w szkole podstawowej,

- informatyki.

SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Kucharz (512001)

 • Okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry, 2-3 zjazdy w miesiącu) według ustalonego harmonogramu
 • uczestnikami kursu mogą , które ukończyły 18 lat,  ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje

W trakcie nauki kursant nabędzie umiejętności:

· przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów

· stosowania receptur gastronomicznych

· układania i oceny jadłospisów

· współpracy w zespole

· prowadzenia własnej działalności gospodarczej

· wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw

· przechowywania i utrwalania żywności

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.